قانون مدنی چین
قانون مدنی چین
95,000 5%
90,250 تومان
حقوق اقتصادی
حقوق اقتصادی
50,000 5%
47,500 تومان
حقوق تطبیقی
حقوق تطبیقی
46,000 5%
43,700 تومان
مقدمه علم حقوق
مقدمه علم حقوق
70,000 5%
66,500 تومان
قراردادهای بی اوتی
قراردادهای بی اوتی
60,000 5%
57,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل
حقوق تجارت بین الملل
170,000 5%
161,500 تومان
داوری تجاری بین المللی
داوری تجاری بین المللی
106,000 5%
100,700 تومان
حقوق قراردادها
حقوق قراردادها
105,000 5%
99,750 تومان
حقوق نفت و گاز
حقوق نفت و گاز
190,000 5%
180,500 تومان