قواعد عمومی قراردادها
قواعد عمومی قراردادها
120,000 5%
114,000 تومان
حقوق تجارت (1)
حقوق تجارت (1)
65,000 5%
61,750 تومان
ضمان قهری
ضمان قهری
145,000 5%
137,750 تومان
درآمدی بر اصول فقه
درآمدی بر اصول فقه
55,000 5%
52,250 تومان
طلب مشترک
طلب مشترک
32,000 5%
30,400 تومان
مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت مدنی دولت
70,000 5%
66,500 تومان