فرهنگ جامع قراردادها
فرهنگ جامع قراردادها
320,000 5%
304,000 تومان
فرهنگ جامع بین الملل
فرهنگ جامع بین الملل
230,000 5%
218,500 تومان
فرهنگ حقوقی عدالت
فرهنگ حقوقی عدالت
125,000 5%
118,750 تومان
متون حقوق بین المللی
متون حقوق بین المللی
55,000 5%
52,250 تومان
قانون اساسی آسان
قانون اساسی آسان
45,000 5%
42,750 تومان
نکات مهم حقوق اساسی
نکات مهم حقوق اساسی
80,000 5%
76,000 تومان
505 واژه متون حقوقی
505 واژه متون حقوقی
25,000 5%
23,750 تومان
قانون تجارت آسان
قانون تجارت آسان
90,000 5%
85,500 تومان
قانون مدنی آسان
قانون مدنی آسان
80,000 5%
76,000 تومان
1100 واژه متون حقوقی
1100 واژه متون حقوقی
95,000 5%
90,250 تومان
1100 واژه تافل دکتری
1100 واژه تافل دکتری
50,000 5%
47,500 تومان
آزمون یار متون حقوقی
آزمون یار متون حقوقی
150,000 5%
142,500 تومان
نکات مهم Law Texts
نکات مهم Law Texts
95,000 5%
90,250 تومان