حقوق کیفری عمومی 1
حقوق کیفری عمومی 1
21,000 5%
19,950 تومان
کلیات حقوق جزا
کلیات حقوق جزا
50,000 5%
47,500 تومان
جرایم علیه اشخاص
جرایم علیه اشخاص
205,000 5%
194,750 تومان