اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی
85,000 5%
80,750 تومان
اجرای احکام کیفری
اجرای احکام کیفری
100,000 5%
95,000 تومان
حقوق بیمه
حقوق بیمه
70,000 5%
66,500 تومان