اراضی زراعی و باغ ها
اراضی زراعی و باغ ها
115,000 5%
109,250 تومان
کمیسیون های شهرداری
کمیسیون های شهرداری
150,000 5%
142,500 تومان
کمیسیون تشخیص باغات
کمیسیون تشخیص باغات
40,000 5%
38,000 تومان
تغییر کاربری
تغییر کاربری
85,000 5%
80,750 تومان