تقسیم اموال مشترک
تقسیم اموال مشترک
50,000 5%
47,500 تومان
شفعه،وصیت،ارث
شفعه،وصیت،ارث
47,000 5%
44,650 تومان
ادله اثبات دعوای مدنی
ادله اثبات دعوای مدنی
105,000 5%
99,750 تومان
حقوق کار(دفتر یکم)
حقوق کار(دفتر یکم)
95,000 5%
90,250 تومان
حقوق مدنی کاربردی
حقوق مدنی کاربردی
85,000 5%
80,750 تومان
حیله در دادرسی مدنی
حیله در دادرسی مدنی
80,000 5%
76,000 تومان
مختصر آیین دادرسی مدنی
مختصر آیین دادرسی مدنی
120,000 5%
114,000 تومان