قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده
38,000 5%
36,100 تومان
قوانین و مقررات بیمه
قوانین و مقررات بیمه
170,000 5%
161,500 تومان
قانون کار
قانون کار
65,000 5%
61,750 تومان
قانون مدنی
قانون مدنی
55,000 5%
52,250 تومان
قوانین چک سفته برات
قوانین چک سفته برات
40,000 5%
38,000 تومان
قوانین و مقررات ثبتی
قوانین و مقررات ثبتی
120,000 5%
114,000 تومان
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی
85,000 5%
80,750 تومان
قانون تجارت
قانون تجارت
50,000 5%
47,500 تومان