سیاست جنایی
سیاست جنایی
160,000 تومان
منع شکنجه
منع شکنجه
150,000 تومان
ولایت قهری
ولایت قهری
220,000 تومان
حقوق اراضی ملی
حقوق اراضی ملی
250,000 تومان
حقوق مصرف
حقوق مصرف
460,000 تومان
دور کم و فوکو
دور کم و فوکو
160,000 تومان
حقوق اداری (1)
حقوق اداری (1)
260,000 تومان
کلیات حقوق جزا
کلیات حقوق جزا
130,000 تومان
حقوق تولید
حقوق تولید
255,000 تومان