مختصر جرم شناسی
مختصر جرم شناسی
45,000 5%
42,750 تومان
متون فقه جزائی
متون فقه جزائی
60,000 5%
57,000 تومان
امنیت قضایی شهروندان
امنیت قضایی شهروندان
50,000 5%
47,500 تومان
حقوق مدنی فراملی
حقوق مدنی فراملی
50,000 5%
47,500 تومان
روش اداره زندان
روش اداره زندان
موجود نیست
حقوق هتل داری و گردشگری
حقوق هتل داری و گردشگری
140,000 5%
133,000 تومان
حجر در رویه قضایی
حجر در رویه قضایی
90,000 5%
85,500 تومان
قانون مدنی منظوم
قانون مدنی منظوم
38,000 5%
36,100 تومان
حقوق کاربردی ثبت آنی
حقوق کاربردی ثبت آنی
55,000 5%
52,250 تومان