نظریه سیاست بین الملل
نظریه سیاست بین الملل
61,000 5%
57,950 تومان
دیپلماسی شهری
دیپلماسی شهری
50,000 5%
47,500 تومان
سیاست و حکومت در چین
سیاست و حکومت در چین
75,000 5%
71,250 تومان
اقتصاد سیاسی خاورمیانه
اقتصاد سیاسی خاورمیانه
140,000 5%
133,000 تومان
کلیات روابط بین الملل
کلیات روابط بین الملل
75,000 5%
71,250 تومان
رئالیسم ایرانی
رئالیسم ایرانی
72,000 5%
68,400 تومان
سیاست جامعه توده ای
سیاست جامعه توده ای
32,500 5%
30,875 تومان
تروریسم بومی در اروپا
تروریسم بومی در اروپا
30,000 5%
28,500 تومان
دموکراسی در جهان عرب
دموکراسی در جهان عرب
64,000 5%
60,800 تومان