منطق و اخلاق وکالت
منطق و اخلاق وکالت
130,000 5%
123,500 تومان
حقوق تجارت (2) شرکت ها
حقوق تجارت (2) شرکت ها
320,000 5%
304,000 تومان
قوانین مالیاتی
قوانین مالیاتی
موجود نیست
حقوق تجارت (3) اسناد
حقوق تجارت (3) اسناد
320,000 5%
304,000 تومان
حقوق جهانی فوتبال
حقوق جهانی فوتبال
190,000 5%
180,500 تومان
حقوق قراردادهای نوین
حقوق قراردادهای نوین
260,000 5%
247,000 تومان
حقوق اراضی و املاک
حقوق اراضی و املاک
200,000 5%
190,000 تومان
حقوق وقف
حقوق وقف
650,000 5%
617,500 تومان
آموزش جامع مناقصات
آموزش جامع مناقصات
360,000 5%
342,000 تومان
حقوق داوری داخلی ایران
حقوق داوری داخلی ایران
120,000 5%
114,000 تومان
زبان انگلیسی عمومی 1
زبان انگلیسی عمومی 1
135,000 5%
128,250 تومان
قانون ثبت اسناد و املاک
قانون ثبت اسناد و املاک
290,000 5%
275,500 تومان