دروس حقوق سیاسی
دروس حقوق سیاسی
32,000 5%
30,400 تومان
ترمینولوژی حقوق سیاسی
ترمینولوژی حقوق سیاسی
180,000 5%
171,000 تومان
دروس تجزیه
دروس تجزیه
90,000 5%
85,500 تومان
تربیت محقق
تربیت محقق
180,000 5%
171,000 تومان
آیین دادرسی دادگاه صلح
آیین دادرسی دادگاه صلح
240,000 5%
228,000 تومان
حقوق کیفری بین المللی
حقوق کیفری بین المللی
380,000 5%
361,000 تومان
انسان بزهکار
انسان بزهکار
200,000 5%
190,000 تومان
مفاهیم کلیدی جرم شناسی
مفاهیم کلیدی جرم شناسی
180,000 5%
171,000 تومان
ساختارهای پنهان
ساختارهای پنهان
240,000 5%
228,000 تومان
شرح جامع قانون بیمه
شرح جامع قانون بیمه
170,000 5%
161,500 تومان
دروس علم روش شناسی
دروس علم روش شناسی
50,000 5%
47,500 تومان