متون فقه شهیدین
متون فقه شهیدین
235,000 5%
223,250 تومان
عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی
21,000 5%
19,950 تومان
حقوق حریم خصوصی
حقوق حریم خصوصی
110,000 5%
104,500 تومان
قرارداد عدم رقابت
قرارداد عدم رقابت
15,000 5%
14,250 تومان
قاعده های فقهی
قاعده های فقهی
موجود نیست
کلیات حقوق اساسی
کلیات حقوق اساسی
162,000 5%
153,900 تومان
حقوق اقتصادی
حقوق اقتصادی
موجود نیست
آیات الاحکام
آیات الاحکام
موجود نیست
متون حقوقی (2)  حقوق جزا
متون حقوقی (2) حقوق جزا
88,000 5%
83,600 تومان
قواعد فقه (1)
قواعد فقه (1)
موجود نیست
بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی
128,000 5%
121,600 تومان
حقوق تطبیقی
حقوق تطبیقی
104,000 5%
98,800 تومان
قواعد فقه بخش مدنی(2)
قواعد فقه بخش مدنی(2)
126,000 5%
119,700 تومان
تاریخ حقوق ایران
تاریخ حقوق ایران
60,000 5%
57,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی
حقوق بین الملل خصوصی
222,000 5%
210,900 تومان
حقوق تجارت بین الملل
حقوق تجارت بین الملل
223,000 5%
211,850 تومان