حقوق جزای عمومی 3
حقوق جزای عمومی 3
125,000 5%
118,750 تومان
حقوق مشارکت مدنی
حقوق مشارکت مدنی
90,000 5%
85,500 تومان
اصول اساسی حق بشر بر آب
اصول اساسی حق بشر بر آب
180,000 5%
171,000 تومان
پیشگیری از جرم
پیشگیری از جرم
80,000 5%
76,000 تومان
حقوق اساسی
حقوق اساسی
110,000 5%
104,500 تومان
شهادت در دعاوی
شهادت در دعاوی
90,000 5%
85,500 تومان
معاملات نا متعارف
معاملات نا متعارف
160,000 5%
152,000 تومان
اصول مذاکرات آبی
اصول مذاکرات آبی
50,000 5%
47,500 تومان
ادعای ثالث نسبت به مبیع
ادعای ثالث نسبت به مبیع
160,000 5%
152,000 تومان
شرط جزایی در قراردادها
شرط جزایی در قراردادها
160,000 5%
152,000 تومان
حقوق بین الملل عمومی
حقوق بین الملل عمومی
140,000 5%
133,000 تومان
حقوق داوری داخلی
حقوق داوری داخلی
50,000 5%
47,500 تومان
چهل گفتار حقوقی
چهل گفتار حقوقی
80,000 5%
76,000 تومان
حقوق اداری
حقوق اداری
130,000 5%
123,500 تومان