اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی
70,000 5%
66,500 تومان
اصل علنی بودن محاکمات
اصل علنی بودن محاکمات
38,000 5%
36,100 تومان
حقوق راهبردی شرکت بیمه
حقوق راهبردی شرکت بیمه
140,000 5%
133,000 تومان
حقوق خانواده جلد دوم
حقوق خانواده جلد دوم
140,000 5%
133,000 تومان
حقوقی سازی سیاست
حقوقی سازی سیاست
420,000 5%
399,000 تومان