داوری به بیان ساده
داوری به بیان ساده
65,000 5%
61,750 تومان
حقوق بین الملل دریاها
حقوق بین الملل دریاها
150,000 5%
142,500 تومان
داوری تجاری بین المللی
داوری تجاری بین المللی
250,000 5%
237,500 تومان
حقوق اقتصادی
حقوق اقتصادی
45,000 5%
42,750 تومان
واژه نامه قراردادی
واژه نامه قراردادی
90,000 5%
85,500 تومان
حقوق داوری داخلی
حقوق داوری داخلی
250,000 5%
237,500 تومان
کتیبه ای بر باد
کتیبه ای بر باد
160,000 5%
152,000 تومان