حقوق اساسی 1
حقوق اساسی 1
42,000 5%
39,900 تومان
حقوق مالیه عمومی
حقوق مالیه عمومی
54,000 5%
51,300 تومان
مدیریت در اسلام
مدیریت در اسلام
90,000 5%
85,500 تومان
حقوق بشر در اسلام
حقوق بشر در اسلام
55,000 5%
52,250 تومان
جرم شناسی
جرم شناسی
60,000 5%
57,000 تومان
حقوق اساسی 2
حقوق اساسی 2
67,000 5%
63,650 تومان
حقوق اساسی 3
حقوق اساسی 3
45,000 5%
42,750 تومان
مقدمه علم حقوق
مقدمه علم حقوق
60,000 5%
57,000 تومان
حقوق بین المللی کیفری
حقوق بین المللی کیفری
20,000 5%
19,000 تومان
قواعد فقه جزایی
قواعد فقه جزایی
70,000 5%
66,500 تومان
جرم و جرم شناسی
جرم و جرم شناسی
69,000 5%
65,550 تومان