ضابطین دادگستری
ضابطین دادگستری
80,000 5%
76,000 تومان
کشکول قضایی
کشکول قضایی
120,000 5%
114,000 تومان
مجموعه قراردادهای سرخ
مجموعه قراردادهای سرخ
100,000 5%
95,000 تومان
اداره اموال موقوفه
اداره اموال موقوفه
75,000 5%
71,250 تومان
خیانت در امانت
خیانت در امانت
45,000 5%
42,750 تومان
حقوق ثبت به زبان ساده
حقوق ثبت به زبان ساده
45,000 5%
42,750 تومان
اصول فقه نموداری
اصول فقه نموداری
50,000 5%
47,500 تومان
حقوق ثبت کاربردی
حقوق ثبت کاربردی
130,000 5%
123,500 تومان
کمیسیون های شهرداری
کمیسیون های شهرداری
85,000 5%
80,750 تومان