آزمون یار حقوق اساسی
آزمون یار حقوق اساسی
100,000 5%
95,000 تومان
مختصر جرم شناسی
مختصر جرم شناسی
75,000 5%
71,250 تومان
آزمون یار متون فقه
آزمون یار متون فقه
70,000 5%
66,500 تومان
گزیده متون حقوقی 1.2.3.4
گزیده متون حقوقی 1.2.3.4
70,000 5%
66,500 تومان
آزمون یار ادبیات عرب
آزمون یار ادبیات عرب
100,000 5%
95,000 تومان
اصول فقه تطبیقی
اصول فقه تطبیقی
170,000 15%
144,500 تومان
تمرکز طراح اصول فقه
تمرکز طراح اصول فقه
65,000 5%
61,750 تومان
تمرکز طراح حقوق تجارت
تمرکز طراح حقوق تجارت
100,000 5%
95,000 تومان
نکته نویس قانون مدنی
نکته نویس قانون مدنی
55,000 5%
52,250 تومان