دسته‌بندی حقوق بین الملل

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

مولف :آلن لو، رابین چرچیل، دکتر بهمن آقایی
ناشر :گنج دانش
550,000 تومان
حقوق بین المللی کیفری

حقوق بین المللی کیفری

مولف :دکتر مهدی مومنی
ناشر :شهر دانش
24,000 تومان
مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

مولف :دکتر مهدی مومنی
ناشر :شهر دانش
18,000 تومان
حقوق دریایی

حقوق دریایی

مولف :دکتر مرتضی نجفی اسفاد
ناشر :سمت
131,000 تومان
حقوق بیع بین المللی

حقوق بیع بین المللی

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :دانشگاه تهران
180,000 تومان
حقوق بیع بین المللی

حقوق بیع بین المللی

مولف :دکتر ابراهیم شعاریان، فرشاد رحیمی
ناشر :شهر دانش
350,000 تومان
حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین الملل محیط زیست

مولف :دکتر سید فضل الله موسوی
ناشر :میزان
25,000 تومان
حقوق بشر و آزادیهای اساسی

حقوق بشر و آزادیهای اساسی

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
170,000 تومان
حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی

حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :میزان
18,000 تومان
مسئولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی

مسئولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی

مولف :دکتر نصرت الله حلمی
ناشر :میزان
35,000 تومان
حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

مولف :آرمین طلعت
ناشر :شهر دانش
300,000 تومان
حقوق بین الملل و تطبیقی کار

حقوق بین الملل و تطبیقی کار

مولف :اصلی عباسی، دکتر سعید رضا ابدی
ناشر :دراک
30,000 تومان
حقوق بین الملل فضا

حقوق بین الملل فضا

مولف :دکتر حسین نواده توپچی
ناشر :خرسندی
125,000 تومان
نظریه ها و فرا نظریه ها

نظریه ها و فرا نظریه ها

مولف :دکتر حسین دهقانی فیروزآبادی
ناشر :مخاطب
150,000 تومان
سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

مولف :دکتر مهدی ذاکریان
ناشر :خرسندی
75,000 تومان
آیین دادرسی مدنی فرانسه (جلد نخست)

آیین دادرسی مدنی فرانسه (جلد نخست)

مولف :دکتر حسن محسنی
ناشر :سهامی انتشار
35,000 تومان
اصول حقوق مالکیت فکری

اصول حقوق مالکیت فکری

مولف :دکتر مریم شیخی
ناشر :میزان
32,000 تومان
حقوق بین الملل اقتصادی

حقوق بین الملل اقتصادی

مولف :محمد حبیبی مجنده
ناشر :جنگل
90,000 تومان
جستار هایی در حقوق بین المل

جستار هایی در حقوق بین المل

مولف :دکتر سید فضل الله موسوی
ناشر :خرسندی
85,000 تومان