دسته‌بندی حقوق بین الملل

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

مولف :آلن لو، رابین چرچیل، دکتر بهمن آقایی
ناشر :گنج دانش
550,000 تومان
اسلام و حقوق بین الملل

اسلام و حقوق بین الملل

مولف :دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی
ناشر :گنج دانش
95,000 تومان
مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

مولف :دکتر مهدی مومنی
ناشر :شهر دانش
18,000 تومان
حقوق دریایی

حقوق دریایی

مولف :دکتر مرتضی نجفی اسفاد
ناشر :سمت
132,000 تومان
حقوق بیع بین المللی

حقوق بیع بین المللی

مولف :دکتر ابراهیم شعاریان، فرشاد رحیمی
ناشر :شهر دانش
350,000 تومان
حقوق بشر و آزادیهای اساسی

حقوق بشر و آزادیهای اساسی

مولف :دکتر سید محمد هاشمی
ناشر :میزان
170,000 تومان
مسئولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی

مسئولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی

مولف :دکتر نصرت الله حلمی
ناشر :میزان
35,000 تومان
حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

مولف :آرمین طلعت
ناشر :شهر دانش
300,000 تومان
حقوق بین الملل فضا

حقوق بین الملل فضا

مولف :دکتر حسین نواده توپچی
ناشر :خرسندی
150,000 تومان
حقوق بین الملل و تطبیقی کار

حقوق بین الملل و تطبیقی کار

مولف :اصلی عباسی، دکتر سعید رضا ابدی
ناشر :دراک
30,000 تومان
سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

مولف :دکتر مهدی ذاکریان
ناشر :خرسندی
75,000 تومان
نظریه ها و فرا نظریه ها

نظریه ها و فرا نظریه ها

مولف :دکتر حسین دهقانی فیروزآبادی
ناشر :مخاطب
150,000 تومان