دسته‌بندی حقوق مدنی

محبوب ترین
محبوب ترین
ارث

ارث

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
95,000 تومان
حقوق مدنی (جلد دوم)

حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
140,000 تومان
حقوق مدنی (جلد ششم)

حقوق مدنی (جلد ششم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
50,000 تومان
مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مولف :دکتر علی رضا باریکلو
ناشر :میزان
90,000 تومان
ضمان عقدی در حقوق مدنی

ضمان عقدی در حقوق مدنی

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
150,000 تومان
عقد رهن

عقد رهن

مولف :ابراهیم دلشاد
ناشر :میزان
45,000 تومان
حقوق مدنی و حقوق تطبیقی

حقوق مدنی و حقوق تطبیقی

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :میزان
25,000 تومان
وصیت در حقوق مدنی ایران

وصیت در حقوق مدنی ایران

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
65,000 تومان
تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد

تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد

مولف :دکتر مسعود رضا رنجبر
ناشر :میزان
22,000 تومان
عقد وکالت

عقد وکالت

مولف :ابراهیم دلشاد
ناشر :میزان
18,000 تومان
ادعای ثالث نسبت به مبیع

ادعای ثالث نسبت به مبیع

مولف :دکتر محسن پورعبدالله
ناشر :دادگستر
350,000 تومان
حقوق مدنی عقود معین (1)

حقوق مدنی عقود معین (1)

مولف :دکتر حسن ره پیک
ناشر :خرسندی
95,000 تومان
حقوق تعهدات و قراردادها

حقوق تعهدات و قراردادها

مولف :دکتر حمید بهرامی احمدی
ناشر :دانشگاه امام صادق
135,000 تومان
اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم)

اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
90,000 تومان
حقوق مدنی (جلد سوم)

حقوق مدنی (جلد سوم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
135,000 تومان
شرح قانون مدنی

شرح قانون مدنی

مولف :سید علی حائری (شاه باغ)
ناشر :گنج دانش
220,000 تومان
حقوق رسانه

حقوق رسانه

مولف :دکتر باقر انصاری
ناشر :سمت
125,000 تومان
شرح اصولی حقوق مدنی (جلد نخست)

شرح اصولی حقوق مدنی (جلد نخست)

مولف :مهداد هوشمند
ناشر :کولاد
120,000 تومان
شرح ماندنی بر قانون مدنی

شرح ماندنی بر قانون مدنی

مولف :دکتر صفر بیگ زاده
ناشر :کلک صبا
217,000 تومان
قانون مدنی به همراه قواعد فقهی

قانون مدنی به همراه قواعد فقهی

مولف :احمد باجلان
ناشر :کتاب آوا
115,000 تومان
حقوق مالکین آپارتمانها

حقوق مالکین آپارتمانها

مولف :ابراهیم اسماعیلی هریسی
ناشر :دادگستر
150,000 تومان