دسته‌بندی حقوق مدنی

محبوب ترین
محبوب ترین
ارث

ارث

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
145,000 تومان
مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مولف :دکتر علی رضا باریکلو
ناشر :میزان
180,000 تومان
اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
170,000 تومان
حقوق مدنی (جلد دوم)

حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
250,000 تومان
حقوق مدنی (جلد چهارم)

حقوق مدنی (جلد چهارم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
150,000 تومان
حقوق مدنی (جلد پنجم)

حقوق مدنی (جلد پنجم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
130,000 تومان
حقوق مدنی (جلد ششم)

حقوق مدنی (جلد ششم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
150,000 تومان
ضمان عقدی در حقوق مدنی

ضمان عقدی در حقوق مدنی

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
320,000 تومان
تاثیر اراده در حقوق مدنی

تاثیر اراده در حقوق مدنی

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
80,000 تومان
حقوق مالکین آپارتمانها

حقوق مالکین آپارتمانها

مولف :ابراهیم اسماعیلی هریسی
ناشر :دادگستر
400,000 تومان
وصیت در حقوق مدنی ایران

وصیت در حقوق مدنی ایران

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
280,000 تومان
تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد

تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد

مولف :دکتر مسعود رضا رنجبر
ناشر :میزان
22,000 تومان
عقد وکالت

عقد وکالت

مولف :ابراهیم دلشاد
ناشر :میزان
موجود نیست
عقد بیع و شروط و خیارات

عقد بیع و شروط و خیارات

مولف :دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ناشر :میزان
10,000 تومان
عقد رهن

عقد رهن

مولف :ابراهیم دلشاد
ناشر :میزان
45,000 تومان
حقوق مدنی و حقوق تطبیقی

حقوق مدنی و حقوق تطبیقی

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :میزان
250,000 تومان
حقوق مدنی مسئولیت تضامنی

حقوق مدنی مسئولیت تضامنی

مولف :دکتر محمد رضا امیر محمدی
ناشر :میزان
13,000 تومان
مبانی قراردادهای نامعین

مبانی قراردادهای نامعین

مولف :دکتر غلامرضا ذاکر صالحی
ناشر :میزان
13,000 تومان
قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد پنجم)

قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد پنجم)

مولف :دکتر علیرضا یزدانیان
ناشر :میزان
95,000 تومان
قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد سوم)

قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد سوم)

مولف :دکتر علیرضا یزدانیان
ناشر :میزان
95,000 تومان
ادعای ثالث نسبت به مبیع

ادعای ثالث نسبت به مبیع

مولف :دکتر محسن پورعبدالله
ناشر :دادگستر
350,000 تومان
حقوق مدنی پیشرفته مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد

حقوق مدنی پیشرفته مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد

مولف :دکتر حسن ره پیک
ناشر :خرسندی
85,000 10%
76,500 تومان
حقوق مشاورین املاک

حقوق مشاورین املاک

مولف :دکتر سید محمد هادی اسلامی
ناشر :جنگل
200,000 تومان
حقوق تعهدات و قراردادها

حقوق تعهدات و قراردادها

مولف :دکتر حمید بهرامی احمدی
ناشر :دانشگاه امام صادق
395,000 تومان