دسته‌بندی حقوقی

محبوب ترین
محبوب ترین
ارث

ارث

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
70,000 تومان
اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
170,000 تومان
مسائل حقوق آپارتمان ها

مسائل حقوق آپارتمان ها

مولف :امیر هوشنگ ساسان نژاد
ناشر :فردوسی
200,000 تومان
حقوق مدنی کاربردی

حقوق مدنی کاربردی

مولف :محمد باقر سروی
ناشر :فکرسازان
150,000 تومان
شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگی ها و چالش ها

شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگی ها و چالش ها

مولف :صدیقه نعیمیان
ناشر :کشاورز
45,000 تومان
کارگاه آموزش حقوق (جلد چهارم)

کارگاه آموزش حقوق (جلد چهارم)

مولف :دکتر صحبت الله سلطانیان
ناشر :میزان
75,000 تومان
حقوق تجارت برای مدیران

حقوق تجارت برای مدیران

مولف :دکتر امیر صادقی نشاط
ناشر :میزان
14,000 تومان
آیین داوری

آیین داوری

مولف :دکتر مرتضی یوسف زاده
ناشر :سهامی انتشار
170,000 تومان
نمونه قرارداد های کاربردی

نمونه قرارداد های کاربردی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
250,000 تومان
اوصاف اسناد تجاری

اوصاف اسناد تجاری

مولف :دکتر بهرام بهرامی
ناشر :نگاه بینه
30,000 تومان
دعاوی مالی و غیر مالی

دعاوی مالی و غیر مالی

مولف :دکتر بهرام بهرامی
ناشر :نگاه بینه
20,000 تومان
دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
189,000 تومان
دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه

دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
199,000 تومان
ادعای ثالث نسبت به مبیع

ادعای ثالث نسبت به مبیع

مولف :دکتر محسن پورعبدالله
ناشر :دادگستر
350,000 تومان
دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها

دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
246,000 تومان
نگرشی کاربردی به چک

نگرشی کاربردی به چک

مولف :احمد رضا عابدی
ناشر :قوه قضائیه
100,000 تومان