دسته‌بندی حقوق بین الملل

محبوب ترین
محبوب ترین
مختصر حقوق سازمان‌های بین المللی

مختصر حقوق سازمان‌های بین المللی

مولف :مسلم یعقوبی
ناشر :چتر دانش
90,000 10%
81,000 تومان
حقوق معاهدات بین المللی

حقوق معاهدات بین المللی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
250,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول)

حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول)

مولف :دکتر محمود سلجوقی
ناشر :میزان
120,000 تومان
حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

مولف :آلن لو، رابین چرچیل، دکتر بهمن آقایی
ناشر :گنج دانش
550,000 تومان
حقوق سازمان های بین المللی (جلد دوم)

حقوق سازمان های بین المللی (جلد دوم)

مولف :دکتر سید قاسم زمانی
ناشر :شهر دانش
77,000 تومان
حقوق دریایی

حقوق دریایی

مولف :دکتر مرتضی نجفی اسفاد
ناشر :سمت
132,000 تومان
حقوق بشر معاصر (دفتر دوم)

حقوق بشر معاصر (دفتر دوم)

مولف :دکتر سید محمد قاری سید فاطمی
ناشر :نگاه معاصر
310,000 تومان
حقوق بشر معاصر (دفتر اول)

حقوق بشر معاصر (دفتر اول)

مولف :دکتر سید محمد قاری سید فاطمی
ناشر :نگاه معاصر
110,000 تومان
حقوق بین الملل عمومی (جلد دوم)

حقوق بین الملل عمومی (جلد دوم)

مولف :دکتر سید باقر میر عباسی
ناشر :میزان
75,000 تومان
حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان

حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
35,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

مولف :محمد جواد شریعت باقری
ناشر :میزان
170,000 تومان
حقوق بشر نظریه ها و رویه ها

حقوق بشر نظریه ها و رویه ها

مولف :دکتر حسین شریفی طراز کوهی
ناشر :میزان
295,000 تومان
سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

مولف :دکتر مهدی ذاکریان
ناشر :خرسندی
110,000 تومان
حقوق سازمان های بین المللی

حقوق سازمان های بین المللی

مولف :دکتر احمدرضا توحیدی
ناشر :میزان
20,000 تومان
حقوق بین الملل عمومی (جلد اول)

حقوق بین الملل عمومی (جلد اول)

مولف :دکتر سید باقر میر عباسی
ناشر :میزان
180,000 تومان
حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی

حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :میزان
18,000 تومان
نظریه ها و فرا نظریه ها

نظریه ها و فرا نظریه ها

مولف :دکتر حسین دهقانی فیروزآبادی
ناشر :مخاطب
150,000 تومان
حقوق بین الملل (جلد اول)

حقوق بین الملل (جلد اول)

مولف :دکتر ابراهیم بیگ زاده
ناشر :میزان
500,000 تومان
حقوق سازمان های بین المللی

حقوق سازمان های بین المللی

مولف :دکتر فرهاد طلایی
ناشر :جنگل
70,000 تومان
تعارض قوانین

تعارض قوانین

مولف :دکتر نجاد علی الماسی
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
140,000 تومان
حقوق سازمان های بین المللی (جلد اول)

حقوق سازمان های بین المللی (جلد اول)

مولف :دکتر سید قاسم زمانی
ناشر :شهر دانش
220,000 تومان
حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی

مولف :دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی
ناشر :گنج دانش
320,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

مولف :دکتر محمد نصیری
ناشر :آگاه
180,000 تومان
سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
255,000 تومان
حقوق معاهدات بین المللی

حقوق معاهدات بین المللی

مولف :دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی
ناشر :گنج دانش
220,000 تومان
بایسته های حقوق بین الملل عمومی

بایسته های حقوق بین الملل عمومی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
150,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

مولف :دکتر نجاد علی الماسی
ناشر :میزان
125,000 تومان