دسته‌بندی حقوق بین الملل

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق معاهدات بین المللی

حقوق معاهدات بین المللی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
45,000 تومان
حقوق سازمان های بین المللی (جلد اول)

حقوق سازمان های بین المللی (جلد اول)

مولف :دکتر سید قاسم زمانی
ناشر :شهر دانش
120,000 تومان
حقوق سازمان های بین المللی (جلد دوم)

حقوق سازمان های بین المللی (جلد دوم)

مولف :دکتر سید قاسم زمانی
ناشر :شهر دانش
56,000 تومان
مسائل حقوق سرمایه گذاری بین المللی

مسائل حقوق سرمایه گذاری بین المللی

مولف :حسین پیران
ناشر :گنج دانش
70,000 تومان
حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان

حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
35,000 تومان
حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی

حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :میزان
18,000 تومان
نکات طلایی حقوق بین الملل عمومی

نکات طلایی حقوق بین الملل عمومی

مولف :دکتر نصراله صابری
ناشر :طرح نوین اندیشه
50,000 تومان
سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
165,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

مولف :دکتر محمد نصیری
ناشر :آگاه
85,000 تومان
حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی

مولف :دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی
ناشر :گنج دانش
170,000 تومان
حقوق بشر

حقوق بشر

مولف :کریستیان تاموشات، دکتر حسین شریفی طراز کوهی
ناشر :میزان
170,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

مولف :دکتر نجاد علی الماسی
ناشر :میزان
85,000 تومان
بایسته های حقوق بین الملل عمومی

بایسته های حقوق بین الملل عمومی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
90,000 تومان
تعارض قوانین

تعارض قوانین

مولف :دکتر نجاد علی الماسی
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
85,000 تومان
حقوق معاهدات بین المللی

حقوق معاهدات بین المللی

مولف :دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی
ناشر :گنج دانش
110,000 تومان
حقوق بین الملل اقتصادی

حقوق بین الملل اقتصادی

مولف :محمد حبیبی مجنده
ناشر :جنگل
90,000 تومان
حقوق بشر معاصر (دفتر دوم)

حقوق بشر معاصر (دفتر دوم)

مولف :دکتر سید محمد قاری سید فاطمی
ناشر :نگاه معاصر
70,000 تومان
حقوق بشر معاصر (دفتر اول)

حقوق بشر معاصر (دفتر اول)

مولف :دکتر سید محمد قاری سید فاطمی
ناشر :نگاه معاصر
75,000 تومان
بایسته های حقوق بین الملل خصوصی (1)

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی (1)

مولف :حسین آل کجباف
ناشر :جنگل
80,000 تومان
حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

مولف :محمد حبیبی مجنده
ناشر :جنگل
60,000 تومان
سیر تحول حقوق بین الملل دریایی

سیر تحول حقوق بین الملل دریایی

مولف :دکتر احمد متین دفتری
ناشر :گنج دانش
30,000 تومان
سازمانهای بین المللی

سازمانهای بین المللی

مولف :دکتر سید داود آقایی
ناشر :حقوق یار
150,000 تومان
حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی

مولف :دکتر حمید الهویی نظری
ناشر :دادگستر
140,000 تومان
درسنامه حقوق بین الملل عمومی

درسنامه حقوق بین الملل عمومی

مولف :دکتر الهام یوسفیان امیر امانی
ناشر :میزان
16,000 تومان
جنگ سایبری و حقوق جنگ

جنگ سایبری و حقوق جنگ

مولف :دکتر سعید حکیمی ها
ناشر :میزان
19,000 تومان
حقوق سازمان های بین المللی حقوق شورای امنیت

حقوق سازمان های بین المللی حقوق شورای امنیت

مولف :ابراهیم کوهی
ناشر :میزان
8,500 تومان
حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول)

حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول)

مولف :دکتر محمود سلجوقی
ناشر :میزان
120,000 تومان
فلسفه حقوق بشر (جلد اول)

فلسفه حقوق بشر (جلد اول)

مولف :پاتریک هیدن، مهدی یوسفی، رضا علیمیرزایی
ناشر :مخاطب
250,000 تومان
فلسفه حقوق بشر (جلددوم)

فلسفه حقوق بشر (جلددوم)

مولف :پاتریک هیدن، رضا علیمیرزایی، مهدی یوسفی
ناشر :مخاطب
135,000 تومان