دسته‌بندی حقوق بین الملل

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

مولف :آلن لو، رابین چرچیل، دکتر بهمن آقایی
ناشر :گنج دانش
550,000 تومان
حقوق سازمان های بین المللی (جلد اول)

حقوق سازمان های بین المللی (جلد اول)

مولف :دکتر سید قاسم زمانی
ناشر :شهر دانش
120,000 تومان
حقوق سازمان های بین المللی (جلد دوم)

حقوق سازمان های بین المللی (جلد دوم)

مولف :دکتر سید قاسم زمانی
ناشر :شهر دانش
77,000 تومان
حقوق دریایی

حقوق دریایی

مولف :دکتر مرتضی نجفی اسفاد
ناشر :سمت
131,000 تومان
حقوق سازمان های بین المللی

حقوق سازمان های بین المللی

مولف :دکتر احمدرضا توحیدی
ناشر :میزان
20,000 تومان
حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان

حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
35,000 تومان
حقوق بشر از نظر تا عمل

حقوق بشر از نظر تا عمل

مولف :دکتر خیرالله پروین
ناشر :میزان
30,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

مولف :محمد جواد شریعت باقری
ناشر :میزان
110,000 تومان
حقوق بین الملل عمومی (جلد اول)

حقوق بین الملل عمومی (جلد اول)

مولف :دکتر سید باقر میر عباسی
ناشر :میزان
180,000 تومان
سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

سازمان ملل متحد و امنیت جهانی

مولف :دکتر مهدی ذاکریان
ناشر :خرسندی
75,000 تومان
حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی

حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :میزان
18,000 تومان
نظریه ها و فرا نظریه ها

نظریه ها و فرا نظریه ها

مولف :دکتر حسین دهقانی فیروزآبادی
ناشر :مخاطب
150,000 تومان
تعارض قوانین

تعارض قوانین

مولف :دکتر نجاد علی الماسی
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
120,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

مولف :دکتر محمد نصیری
ناشر :آگاه
97,000 تومان
حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی

مولف :دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی
ناشر :گنج دانش
170,000 تومان
سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
165,000 تومان
بایسته های حقوق بین الملل عمومی

بایسته های حقوق بین الملل عمومی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
150,000 تومان
حقوق بشر

حقوق بشر

مولف :کریستیان تاموشات، دکتر حسین شریفی طراز کوهی
ناشر :میزان
170,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

مولف :دکتر نجاد علی الماسی
ناشر :میزان
125,000 تومان
حقوق معاهدات بین المللی

حقوق معاهدات بین المللی

مولف :دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی
ناشر :گنج دانش
110,000 تومان
حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم)

حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم)

مولف :دکتر محمود سلجوقی
ناشر :میزان
170,000 تومان
حقوق بین الملل اقتصادی

حقوق بین الملل اقتصادی

مولف :محمد حبیبی مجنده
ناشر :جنگل
90,000 تومان
حقوق بشر معاصر (دفتر اول)

حقوق بشر معاصر (دفتر اول)

مولف :دکتر سید محمد قاری سید فاطمی
ناشر :نگاه معاصر
75,000 تومان
بایسته های حقوق بین الملل خصوصی (1)

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی (1)

مولف :حسین آل کجباف
ناشر :جنگل
80,000 تومان
حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

مولف :محمد حبیبی مجنده
ناشر :جنگل
60,000 تومان
فرهنگ مختصر حقوق بین الملل عمومی

فرهنگ مختصر حقوق بین الملل عمومی

مولف :دکتر محمد علی صلح چی
ناشر :میزان
17,000 تومان