دسته‌بندی حقوق جزا

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق بین المللی کیفری

حقوق بین المللی کیفری

مولف :دکتر مهدی مومنی
ناشر :شهر دانش
24,000 تومان
پزشکی قانونی

پزشکی قانونی

مولف :حسین صناعی زاده
ناشر :دادگستر
100,000 تومان
کیفرشناسی

کیفرشناسی

مولف :علی صفاری
ناشر :جنگل
100,000 تومان
حقوق کیفری عمومی 1

حقوق کیفری عمومی 1

مولف :دکتر عباس منصور آبادی
ناشر :میزان
25,000 تومان
کلیات حقوق جزا

کلیات حقوق جزا

مولف :دکتر عباس منصور آبادی
ناشر :میزان
50,000 تومان
جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :میزان
45,000 تومان
حقوق جزای عمومی (جلد اول)

حقوق جزای عمومی (جلد اول)

مولف :دکتر محمدعلی اردبیلی
ناشر :میزان
65,000 تومان
شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
70,000 تومان
کلیات حقوق جزا

کلیات حقوق جزا

مولف :دکتر محمد علی اردبیلی
ناشر :میزان
55,000 تومان
جرم شناسی بالینی

جرم شناسی بالینی

مولف :دکتر محمدعلی بابائی
ناشر :میزان
40,000 تومان
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات)

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات)

مولف : دکتر حسین آقایی نیا
ناشر :میزان
65,000 تومان
جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)

جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)

مولف : دکتر حسین آقایی نیا
ناشر :میزان
40,000 تومان
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :میزان
120,000 تومان
جرایم علیه اموال و مالکیت

جرایم علیه اموال و مالکیت

مولف :دکتر حسین میر محمد صادقی
ناشر :میزان
150,000 تومان
حقوق جزای عمومی ایران

حقوق جزای عمومی ایران

مولف :دکتر ایرج گلدوزیان
ناشر :دانشگاه تهران
130,000 تومان
مختصر حقوق جزای عمومی

مختصر حقوق جزای عمومی

مولف :دکتر عباس منصور آبادی
ناشر :میزان
135,000 تومان
حقوق جزای عمومی (2)

حقوق جزای عمومی (2)

مولف :دکتر عباس منصور آبادی
ناشر :میزان
45,000 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی: حدود (جلد سوم)

شرح قانون مجازات اسلامی: حدود (جلد سوم)

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
120,000 تومان
پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

مولف :فرامرز گودرزی، مهرزاد کیانی
ناشر :سمت
106,000 تومان
حقوق جزای عمومی (جلد دوم)

حقوق جزای عمومی (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد علی اردبیلی
ناشر :میزان
45,000 تومان
حقوق جزای عمومی (جلد سوم)

حقوق جزای عمومی (جلد سوم)

مولف :دکتر محمد علی اردبیلی
ناشر :میزان
80,000 تومان
حقوق جزای عمومی (1)

حقوق جزای عمومی (1)

مولف :دکتر عباس منصور آبادی
ناشر :میزان
90,000 تومان
درس نامه جرم شناسی

درس نامه جرم شناسی

مولف :دکتر مهرداد رایجیان اصلی
ناشر :مکتوب آخر
40,000 تومان