دسته‌بندی حقوق تجارت

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق شرکت های تجاری

حقوق شرکت های تجاری

مولف :دکتر محمدرضا پاسبان
ناشر :سمت
166,000 تومان
حقوق تجارت (جلد سوم)

حقوق تجارت (جلد سوم)

مولف :دکتر حسن ستوده تهرانی
ناشر :دادگستر
110,000 تومان
تکرار و تثبیت حقوق تجارت

تکرار و تثبیت حقوق تجارت

مولف :محمد کاظم بیات
ناشر :مکتوب آخر
50,000 تومان
حقوق تجارت (جلد اول)

حقوق تجارت (جلد اول)

مولف :دکتر حسن حسنی
ناشر :میزان
14,000 تومان
حقوق تجارت (جلد سوم)

حقوق تجارت (جلد سوم)

مولف :دکتر حسن حسنی
ناشر :میزان
6,000 تومان
حقوق تجارت شرکت های تجاری (جلد اول)

حقوق تجارت شرکت های تجاری (جلد اول)

مولف :دکتر حیدر حسن زاده
ناشر :خرسندی
170,000 تومان
حقوق تجارت 2 : شرکتهای تجاری (جلد اول)

حقوق تجارت 2 : شرکتهای تجاری (جلد اول)

مولف :دکتر ربیعا اسکینی
ناشر :سمت
115,000 تومان
حقوق تجارت 4 : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته

حقوق تجارت 4 : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته

مولف :دکتر ربیعا اسکینی
ناشر :سمت
97,000 تومان
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر فرشید فرحناکیان
ناشر :میزان
490,000 تومان
حقوق تجارت 2 : شرکتهای تجاری (جلد دوم)

حقوق تجارت 2 : شرکتهای تجاری (جلد دوم)

مولف :دکتر ربیعا اسکینی
ناشر :سمت
115,000 تومان
حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)

حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)

مولف :دکتر کورش کاویانی
ناشر :میزان
50,000 تومان
اسناد تجاری (حقوق تجارت 3)

اسناد تجاری (حقوق تجارت 3)

مولف :دکتر رسول ملکوتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
70,000 تومان
مقدمه حقوق تجارت (حقوق تجارت 1)

مقدمه حقوق تجارت (حقوق تجارت 1)

مولف :دکتر کورش کاویانی
ناشر :میزان
40,000 تومان
حقوق شرکتهای تجارتی (حقوق تجارت 2)

حقوق شرکتهای تجارتی (حقوق تجارت 2)

مولف :دکتر کورش کاویانی
ناشر :میزان
100,000 تومان
حقوق ورشکستگی (حقوق تجارت 4)

حقوق ورشکستگی (حقوق تجارت 4)

مولف :دکتر کورش کاویانی
ناشر :میزان
30,000 تومان
حقوق تجارت (بازرگانی) به زبان ساده

حقوق تجارت (بازرگانی) به زبان ساده

مولف :محمد مجتبی رودیجانی
ناشر :کتاب آوا
75,000 تومان
حقوق تجارت

حقوق تجارت

مولف :محمد علی عبادی
ناشر :گنج دانش
140,000 تومان
حقوق تجارت

حقوق تجارت

مولف :حسینقلی کاتبی
ناشر :گنج دانش
75,000 تومان
حقوق تجارت (جلد دوم)

حقوق تجارت (جلد دوم)

مولف :دکتر حسن ستوده تهرانی
ناشر :دادگستر
140,000 تومان
حقوق تجارت (1)

حقوق تجارت (1)

مولف :دکتر رسول ملکوتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
65,000 تومان
حقوق تجارت (جلد چهارم)

حقوق تجارت (جلد چهارم)

مولف :دکتر حسن ستوده تهرانی
ناشر :دادگستر
90,000 تومان
حقوق تجارت به زبان ساده

حقوق تجارت به زبان ساده

مولف :دکتر محمود عرفانی
ناشر :میزان
95,000 تومان
کلیات تاجر و معاملات تجاری

کلیات تاجر و معاملات تجاری

مولف :سیده نرگس فاطمی
ناشر :کتاب آوا
60,000 تومان
حقوق تجارت الکترونیکی(دو جلدی)

حقوق تجارت الکترونیکی(دو جلدی)

مولف :دکتر علی دریمی
ناشر :دادبخش
165,000 تومان
حقوق شرکت های تجاری(حقوق تجارت 2)

حقوق شرکت های تجاری(حقوق تجارت 2)

مولف :دکتر سعید جوهر
ناشر :جنگل
80,000 تومان
حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری (حقوق تجارت 1)

حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری (حقوق تجارت 1)

مولف :سعید جوهر
ناشر :جنگل
45,000 تومان
حقوق اسناد تجاری(حقوق تجارت 3)

حقوق اسناد تجاری(حقوق تجارت 3)

مولف :دکتر سعید جوهر
ناشر :جنگل
80,000 تومان
حقوق اسناد تجاری

حقوق اسناد تجاری

مولف :دکتر یوسف درویشی هویدا
ناشر :میزان
110,000 تومان