دسته‌بندی حقوق تجارت

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق شرکت های تجاری

حقوق شرکت های تجاری

مولف :دکتر محمدرضا پاسبان
ناشر :سمت
166,000 تومان
حقوق تجارت (جلد سوم)

حقوق تجارت (جلد سوم)

مولف :دکتر حسن ستوده تهرانی
ناشر :دادگستر
110,000 تومان
تکرار و تثبیت حقوق تجارت

تکرار و تثبیت حقوق تجارت

مولف :محمد کاظم بیات
ناشر :مکتوب آخر
50,000 تومان
حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)

حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)

مولف :دکتر کورش کاویانی
ناشر :میزان
50,000 تومان
اسناد تجاری (حقوق تجارت 3)

اسناد تجاری (حقوق تجارت 3)

مولف :دکتر رسول ملکوتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
70,000 تومان
مقدمه حقوق تجارت (حقوق تجارت 1)

مقدمه حقوق تجارت (حقوق تجارت 1)

مولف :دکتر کورش کاویانی
ناشر :میزان
40,000 تومان
حقوق ورشکستگی (حقوق تجارت 4)

حقوق ورشکستگی (حقوق تجارت 4)

مولف :دکتر کورش کاویانی
ناشر :میزان
30,000 تومان
حقوق تجارت (بازرگانی) به زبان ساده

حقوق تجارت (بازرگانی) به زبان ساده

مولف :محمد مجتبی رودیجانی
ناشر :کتاب آوا
30,000 تومان
حقوق تجارت

حقوق تجارت

مولف :محمد علی عبادی
ناشر :گنج دانش
85,000 تومان
حقوق تجارت

حقوق تجارت

مولف :حسینقلی کاتبی
ناشر :گنج دانش
75,000 تومان
حقوق تجارت (جلد دوم)

حقوق تجارت (جلد دوم)

مولف :دکتر حسن ستوده تهرانی
ناشر :دادگستر
140,000 تومان
حقوق تجارت (جلد اول)

حقوق تجارت (جلد اول)

مولف :دکتر حسن ستوده تهرانی
ناشر :دادگستر
90,000 تومان
حقوق تجارت (1)

حقوق تجارت (1)

مولف :دکتر رسول ملکوتی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
65,000 تومان
حقوق تجارت (جلد چهارم)

حقوق تجارت (جلد چهارم)

مولف :دکتر حسن ستوده تهرانی
ناشر :دادگستر
90,000 تومان
کلیات تاجر و معاملات تجاری

کلیات تاجر و معاملات تجاری

مولف :سیده نرگس فاطمی
ناشر :کتاب آوا
60,000 تومان
حقوق تجارت به زبان ساده

حقوق تجارت به زبان ساده

مولف :دکتر محمود عرفانی
ناشر :میزان
95,000 تومان
حقوق تجارت (جلد اول)

حقوق تجارت (جلد اول)

مولف :دکتر حسن حسنی
ناشر :میزان
14,000 تومان
حقوق تجارت (جلد دوم)

حقوق تجارت (جلد دوم)

مولف :دکتر حسن حسنی
ناشر :میزان
34,000 تومان