دسته‌بندی حقوق مدنی

محبوب ترین
محبوب ترین
کلیات عقود و قراردادها (حقوق مدنی 3)

کلیات عقود و قراردادها (حقوق مدنی 3)

مولف :دکتر حمید بهرامی احمدی
ناشر :میزان
14,000 تومان
مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مولف :دکتر علی رضا باریکلو
ناشر :میزان
90,000 تومان
بایسته های حقوق اساسی

بایسته های حقوق اساسی

مولف :دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
ناشر :میزان
130,000 تومان
مبانی مسؤولیت مدنی

مبانی مسؤولیت مدنی

مولف :دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ناشر :میزان
6,600 تومان
ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا

مولف :دکتر عباس کریمی
ناشر :میزان
65,000 تومان
ارث

ارث

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
70,000 تومان
ارث

ارث

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
95,000 تومان
حقوق مدنی (جلد دوم)

حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
140,000 تومان
اموال و مالکیت

اموال و مالکیت

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
90,000 تومان
حقوق مدنی (جلد ششم)

حقوق مدنی (جلد ششم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
50,000 تومان
عقود معین جلد اول (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد اول (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
280,000 تومان
عقود معین جلد دوم (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد دوم (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
140,000 تومان
عقود معین جلد چهارم (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد چهارم (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
210,000 تومان
درسهایی از عقود معین (جلد اول)

درسهایی از عقود معین (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
150,000 تومان
خانواده (جلد اول)

خانواده (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
240,000 تومان
عقد حواله

عقد حواله

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
40,000 تومان
حقوق اموال

حقوق اموال

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
120,000 تومان
قواعد عمومی قراردادها (جلد اول)

قواعد عمومی قراردادها (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
280,000 تومان
قواعد عمومی قراردادها (جلد دوم)

قواعد عمومی قراردادها (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
160,000 تومان
قواعد عمومی قراردادها (جلد پنجم)

قواعد عمومی قراردادها (جلد پنجم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
175,000 تومان
رهن و صلح (حقوق مدنی)

رهن و صلح (حقوق مدنی)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
65,000 تومان
اعمال حقوقی (قرارداد ایقاع)

اعمال حقوقی (قرارداد ایقاع)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
170,000 تومان
حقوق محیط زیست در ایران

حقوق محیط زیست در ایران

مولف :دکتر مصطفی تقی زاده انصاری
ناشر :سمت
69,000 تومان
سقوط تعهدات (حقوق مدنی جلد 5)

سقوط تعهدات (حقوق مدنی جلد 5)

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
100,000 تومان
تعهدات (حقوق مدنی 3)

تعهدات (حقوق مدنی 3)

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
130,000 تومان
وقایع حقوقی مسوولیت مدنی

وقایع حقوقی مسوولیت مدنی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
110,000 تومان
فلسفه حقوق (جلد سوم)

فلسفه حقوق (جلد سوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
220,000 تومان
فلسفه حقوق (جلد دوم)

فلسفه حقوق (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
240,000 تومان
فلسفه حقوق (جلد اول)

فلسفه حقوق (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
250,000 تومان