دسته‌بندی حقوق مدنی

محبوب ترین
محبوب ترین
مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مولف :دکتر علی رضا باریکلو
ناشر :میزان
90,000 تومان
بایسته های حقوق اساسی

بایسته های حقوق اساسی

مولف :دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
ناشر :میزان
100,000 تومان
مبانی مسؤولیت مدنی

مبانی مسؤولیت مدنی

مولف :دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ناشر :میزان
6,600 تومان
اموال و مالکیت

اموال و مالکیت

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
90,000 تومان
ارث

ارث

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
95,000 تومان
ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
73,000 تومان
عقود معین جلد اول (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد اول (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
240,000 تومان
عقود معین جلد دوم (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد دوم (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
140,000 تومان
حقوق مدنی (جلد ششم)

حقوق مدنی (جلد ششم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
50,000 تومان
عقود معین جلد چهارم (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد چهارم (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
210,000 تومان
خانواده (جلد اول)

خانواده (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
110,000 تومان
قواعد عمومی قراردادها (جلد دوم)

قواعد عمومی قراردادها (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
160,000 تومان
حقوق اموال

حقوق اموال

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
120,000 تومان
سقوط تعهدات (حقوق مدنی جلد 5)

سقوط تعهدات (حقوق مدنی جلد 5)

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
100,000 تومان
تعهدات (حقوق مدنی 3)

تعهدات (حقوق مدنی 3)

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
90,000 تومان
وقایع حقوقی مسوولیت مدنی

وقایع حقوقی مسوولیت مدنی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
85,000 تومان
فلسفه حقوق (جلد اول)

فلسفه حقوق (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
110,000 تومان
عقود معین 2 (حقوق مدنی 7)

عقود معین 2 (حقوق مدنی 7)

مولف :محمد مجتبی رودیجانی
ناشر :کتاب آوا
55,000 تومان
کلیات و مقدمه علم حقوق

کلیات و مقدمه علم حقوق

مولف :دکتر ایرج گلدوزیان
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
70,000 تومان
قواعد عمومی قراردادها ( حقوق مدنی 3)

قواعد عمومی قراردادها ( حقوق مدنی 3)

مولف :دکتر علی عباس حیاتی
ناشر :میزان
28,000 تومان
حقوق مدنی عقود معین (1)

حقوق مدنی عقود معین (1)

مولف :دکتر حسن ره پیک
ناشر :خرسندی
42,000 تومان
حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات

حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
130,000 تومان
نظم در حقوق مدنی

نظم در حقوق مدنی

مولف :مهدی رزاقی آرانی
ناشر :حقوق یار
100,000 تومان
مختصر حقوق خانواده

مختصر حقوق خانواده

مولف :دکتر سید حسین صفایی، دکتر اسدالله امامی
ناشر :میزان
140,000 تومان
اشخاص و محجورین (حقوق مدنی)

اشخاص و محجورین (حقوق مدنی)

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :سمت
75,000 تومان
مسئولیت مدنی (حقوق مدنی 4)

مسئولیت مدنی (حقوق مدنی 4)

مولف :دکتر علی عباس حیاتی
ناشر :میزان
35,000 تومان
حقوق تعهدات (جلد اول)

حقوق تعهدات (جلد اول)

مولف :دکتر عبدالمجید امیری قایم مقام
ناشر :میزان
4,400 تومان
عقود معین جلد سوم (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد سوم (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
160,000 تومان
حقوق مسوولیت مدنی و جبران ها

حقوق مسوولیت مدنی و جبران ها

مولف :دکتر حسن ره پیک
ناشر :خرسندی
120,000 تومان
کمک حافظه حقوق مدنی (جلد دوم)

کمک حافظه حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :دکتر مهدی فلاح خاریکی
ناشر :دوراندیشان
180,000 تومان
درسهایی از عقود معین (جلد دوم)

درسهایی از عقود معین (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
110,000 تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
220,000 تومان