دسته‌بندی حقوق مدنی

محبوب ترین
محبوب ترین
بایسته های حقوق اساسی

بایسته های حقوق اساسی

مولف :دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
ناشر :میزان
75,000 تومان
کمک حافظه حقوق مدنی (جلد اول)

کمک حافظه حقوق مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر مهدی فلاح خاریکی
ناشر :دوراندیشان
158,000 تومان
عقود معین 2 (حقوق مدنی 7)

عقود معین 2 (حقوق مدنی 7)

مولف :محمد مجتبی رودیجانی
ناشر :کتاب آوا
55,000 تومان
عقود معین جلد سوم (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد سوم (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
75,000 تومان
درس هایی از شفعه، وصیت، ارث

درس هایی از شفعه، وصیت، ارث

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
90,000 تومان
حقوق مدنی (جلد دوم)

حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
140,000 تومان
کمک حافظه حقوق مدنی (جلد دوم)

کمک حافظه حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :دکتر مهدی فلاح خاریکی
ناشر :دوراندیشان
180,000 تومان
وقایع حقوقی مسوولیت مدنی

وقایع حقوقی مسوولیت مدنی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
85,000 تومان
اعمال حقوقی (قرارداد ایقاع)

اعمال حقوقی (قرارداد ایقاع)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
120,000 تومان
ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا

مولف :دکتر عباس کریمی
ناشر :میزان
65,000 تومان
قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد چهارم)

قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد چهارم)

مولف :دکتر علیرضا یزدانیان
ناشر :میزان
130,000 تومان
حقوق قراردادها عقود معین (1)

حقوق قراردادها عقود معین (1)

مولف :دکتر علی رضا باریکلو
ناشر :میزان
55,000 تومان
اشخاص و اموال (حقوق مدنی جلد اول)

اشخاص و اموال (حقوق مدنی جلد اول)

مولف :سید حسین صفایی، سید احسان حسینی
ناشر :میزان
100,000 تومان
اموال و مالکیت

اموال و مالکیت

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
90,000 تومان
اشخاص و محجورین (حقوق مدنی)

اشخاص و محجورین (حقوق مدنی)

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :سمت
75,000 تومان
مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)

مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)

مولف :دکتر سید حسین صفایی
ناشر :سمت
84,000 تومان
حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات

حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
130,000 تومان
خانواده در نظم حقوقی کنونی

خانواده در نظم حقوقی کنونی

مولف :امید یزدی
ناشر :کتاب آوا
250,000 تومان
خانواده (جلد اول)

خانواده (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
110,000 تومان
درسهایی از عقود معین جلد دوم

درسهایی از عقود معین جلد دوم

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
110,000 تومان
حقوق اموال و مالکیت

حقوق اموال و مالکیت

مولف :دکتر ابراهیم تقی زاده
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
95,000 تومان
قواعد عمومی قراردادها (جلد دوم)

قواعد عمومی قراردادها (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
120,000 تومان
مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مولف :دکتر علی رضا باریکلو
ناشر :میزان
90,000 تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
150,000 تومان
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
95,000 تومان
اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم)

اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
90,000 تومان
دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده

دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
100,000 تومان