دسته‌بندی حقوق مدنی

محبوب ترین
محبوب ترین
مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مولف :دکتر علی رضا باریکلو
ناشر :میزان
180,000 تومان
بایسته های حقوق اساسی

بایسته های حقوق اساسی

مولف :دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
ناشر :میزان
190,000 تومان
مبانی مسؤولیت مدنی

مبانی مسؤولیت مدنی

مولف :دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ناشر :میزان
6,600 تومان
ارث

ارث

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
70,000 تومان
ارث

ارث

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
145,000 تومان
اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

اثبات و دلیل اثبات (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
170,000 تومان
حقوق مدنی (جلد دوم)

حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
250,000 تومان
حقوق مدنی (جلد چهارم)

حقوق مدنی (جلد چهارم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
150,000 تومان
حقوق مدنی (جلد پنجم)

حقوق مدنی (جلد پنجم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
130,000 تومان
حقوق مدنی (جلد ششم)

حقوق مدنی (جلد ششم)

مولف :میر سید حسن امامی
ناشر :اسلامیه
150,000 تومان
عقود معین جلد اول (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد اول (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
600,000 تومان
عقود معین جلد دوم (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد دوم (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
220,000 تومان
مضاربه

مضاربه

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
80,000 تومان
خانواده (جلد اول)

خانواده (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
440,000 تومان
خانواده (جلد دوم)

خانواده (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
380,000 تومان
اعمال حقوقی (قرارداد ایقاع)

اعمال حقوقی (قرارداد ایقاع)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
250,000 تومان
عقد کفالت

عقد کفالت

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
35,000 تومان
عقد حواله

عقد حواله

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
120,000 تومان
حقوق اموال

حقوق اموال

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
220,000 تومان
قواعد عمومی قراردادها (جلد پنجم)

قواعد عمومی قراردادها (جلد پنجم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
380,000 تومان
رهن و صلح (حقوق مدنی)

رهن و صلح (حقوق مدنی)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
200,000 تومان
دوره حقوق مدنی ارث (جلد اول)

دوره حقوق مدنی ارث (جلد اول)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
80,000 تومان
دوره حقوق مدنی ارث (جلد دوم)

دوره حقوق مدنی ارث (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
30,000 تومان
حقوق تعهدات

حقوق تعهدات

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
140,000 تومان
کلیات حقوق نظریه عمومی

کلیات حقوق نظریه عمومی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
280,000 تومان
حقوق قراردادها

حقوق قراردادها

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
172,000 تومان
حقوق محیط زیست در ایران

حقوق محیط زیست در ایران

مولف :دکتر مصطفی تقی زاده انصاری
ناشر :سمت
69,000 تومان
حقوق خانواده (ازدواج، طلاق و فرزندان)

حقوق خانواده (ازدواج، طلاق و فرزندان)

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
118,000 تومان
سقوط تعهدات (حقوق مدنی جلد 5)

سقوط تعهدات (حقوق مدنی جلد 5)

مولف :دکتر مهدی شهیدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
165,000 تومان
عقود معین 2 (حقوق مدنی 7)

عقود معین 2 (حقوق مدنی 7)

مولف :دکتر پرویز نوین
ناشر :گنج دانش
120,000 تومان
قواعد عمومی قراردادها (جلد اول)

قواعد عمومی قراردادها (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
550,000 تومان
قواعد عمومی قراردادها (جلد دوم)

قواعد عمومی قراردادها (جلد دوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
340,000 تومان
عقود معین جلد چهارم (دوره حقوق مدنی)

عقود معین جلد چهارم (دوره حقوق مدنی)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :گنج دانش
440,000 تومان