دسته‌بندی حقوق مالی

محبوب ترین
محبوب ترین
مالیه عمومی

مالیه عمومی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
250,000 تومان
حقوق بانکی (جلد اول)

حقوق بانکی (جلد اول)

مولف :ناصر زنگباری
ناشر :جنگل
230,000 تومان
حقوق بانکی (جلد دوم)

حقوق بانکی (جلد دوم)

مولف :ناصر زنگبازی
ناشر :جنگل
280,000 تومان
حقوق مالی و محاسباتی

حقوق مالی و محاسباتی

مولف :حمیده قهوه چیان، دکتر ولی رستمی
ناشر :دادگستر
200,000 تومان
حقوق اموال غیر منقول

حقوق اموال غیر منقول

مولف :جواد پیری، فائزه کاوسی
ناشر :کتاب طه
95,000 تومان
حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری

مولف :علی سیدین، مهدی کارچانی
ناشر :کتاب طه
155,000 تومان
اجرت المثل و نحله (حقوق مالی زوجه)

اجرت المثل و نحله (حقوق مالی زوجه)

مولف :محمد طالبی
ناشر :حقوق امروز
25,000 تومان
حقوق اموال فکری

حقوق اموال فکری

مولف :دکتر محمد احسنی فروز
ناشر :دادگستر
120,000 تومان
حقوق اموال در دولت

حقوق اموال در دولت

مولف :دکتر علی کامیار
ناشر :میزان
245,000 تومان