دسته‌بندی اراضی

محبوب ترین
محبوب ترین
تغییر کاربری

تغییر کاربری

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
85,000 تومان
اراضی زراعی و باغ ها

اراضی زراعی و باغ ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
115,000 تومان
نظام حقوقی اراضی ملی شده

نظام حقوقی اراضی ملی شده

مولف :دکتر احمد شمس
ناشر :دادگستر
100,000 تومان
تغییر کاربری

تغییر کاربری

مولف :محمد موسوی مقدم
ناشر :حقوق امروز
70,000 تومان
اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مولف :قدرت عموزاد مهدیرجی
ناشر :دادگستر
350,000 تومان
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

مولف :قدرت عموزاد مهدیرجی
ناشر :دادگستر
220,000 تومان
حقوق کیفری اراضی ملی شده

حقوق کیفری اراضی ملی شده

مولف :دکتر ابوالقاسم خدادی
ناشر :دادگستر
150,000 تومان
نظام حقوقی تملک املاک

نظام حقوقی تملک املاک

مولف :حسن رضا انتظار یزدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
155,000 تومان
حقوق کاربردی املاک و اراضی(جلد11)

حقوق کاربردی املاک و اراضی(جلد11)

مولف :عباس بشیری، سید روح الله جلالیان
ناشر :جنگل
390,000 تومان
کمیسیون تشخیص باغات

کمیسیون تشخیص باغات

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
40,000 تومان
تملک اراضی توسط دولت و شهرداری

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری

مولف :علیرضا میرزایی
ناشر :بهنامی
280,000 تومان
مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض

مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض

مولف :علیرضا میرزایی
ناشر :بهنامی
180,000 تومان
حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد پنجم)

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد پنجم)

مولف :عباس بشیری
ناشر :جنگل
220,000 تومان