دسته‌بندی حقوق کار

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق بین الملل و تطبیقی کار

حقوق بین الملل و تطبیقی کار

مولف :اصلی عباسی، دکتر سعید رضا ابدی
ناشر :دراک
30,000 تومان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :سعید صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
450,000 تومان
آیین دادرسی کار

آیین دادرسی کار

مولف :دکتر حسین قبادی
ناشر :جنگل
220,000 تومان
حقوق کار(دفتر یکم)

حقوق کار(دفتر یکم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :فکرسازان
250,000 تومان
شرایط عمومی پیمان در نظام حقوقی ایران

شرایط عمومی پیمان در نظام حقوقی ایران

مولف :رسول اوجاقلو
ناشر :دادستان
600,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر ابوالفضل رنجبری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
130,000 تومان
شرح تفضیلی پیمان

شرح تفضیلی پیمان

مولف :ابراهیم اسماعیلی
ناشر :دادگستر
1,000,000 تومان
حقوق کار (دوره مقدماتی )

حقوق کار (دوره مقدماتی )

مولف :علی مدحی
ناشر :کتاب آوا
200,000 تومان
قوانین و مقررات شرایط عمومی پیمان

قوانین و مقررات شرایط عمومی پیمان

مولف :نسیم هر سمی نژاد پور فاضل
ناشر :جنگل
150,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :محمد سمیعی
ناشر :حقوق یار
100,000 تومان
حقوق کار (جلد دوم:عناصر رابطه کار)

حقوق کار (جلد دوم:عناصر رابطه کار)

مولف :دکتر ابوالفضل رنجبری
ناشر :آیدین
180,000 تومان
حقوق کار (جلد سوم:روابط جمعی کار)

حقوق کار (جلد سوم:روابط جمعی کار)

مولف :دکتر ابوالفضل رنجبری
ناشر :آیدین
120,000 تومان
حقوق کسب و کار در نظام حقوقی ایران

حقوق کسب و کار در نظام حقوقی ایران

مولف :حسین فتحی
ناشر :آیدین
70,000 تومان
حقوق کار

حقوق کار

مولف :دکتر حسین قبادی
ناشر :دادگستر
250,000 تومان