دسته‌بندی حقوق اقتصادی

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی

مولف :دکتر محمد امامی
ناشر :میزان
70,000 تومان
حقوق بانکی

حقوق بانکی

مولف :دکتر مصطفی السان
ناشر :سمت
112,000 تومان
مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

مولف :سید یحیی موسوی
ناشر :فردوسی
70,000 تومان
حقوق مالی و مالیه عمومی

حقوق مالی و مالیه عمومی

مولف :علی بادامچی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
170,000 تومان
مالیه عمومی

مالیه عمومی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
150,000 تومان
حقوق بانکی

حقوق بانکی

مولف :محمد سلطانی
ناشر :میزان
140,000 تومان