دسته‌بندی حقوق اقتصادی

محبوب ترین
محبوب ترین
مالیه عمومی

مالیه عمومی

مولف :دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
250,000 تومان
حقوق بانکی

حقوق بانکی

مولف :محمد سلطانی
ناشر :میزان
140,000 تومان
حقوق بانکی

حقوق بانکی

مولف :دکتر مصطفی السان
ناشر :سمت
160,000 تومان
جرایم اقتصادی در ایران

جرایم اقتصادی در ایران

مولف :دکتر ایمان حطمی
ناشر :جنگل
120,000 تومان
حقوق اقتصادی

حقوق اقتصادی

مولف :دکتر محمد رسولی
ناشر :جنگل
45,000 تومان
مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

مولف :سید یحیی موسوی
ناشر :فردوسی
300,000 تومان
حقوق بانکی (جلد اول)

حقوق بانکی (جلد اول)

مولف :ناصر زنگباری
ناشر :جنگل
230,000 تومان
حقوق بانکی (جلد دوم)

حقوق بانکی (جلد دوم)

مولف :ناصر زنگبازی
ناشر :جنگل
280,000 تومان
حقوق مالی و مالیه عمومی

حقوق مالی و مالیه عمومی

مولف :علی بادامچی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
250,000 تومان
مختصری بر حقوق و اقتصاد

مختصری بر حقوق و اقتصاد

مولف :جفری هریسون، وحید نصیری
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
270,000 تومان