دسته‌بندی سایر قوانین اداری

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
50,000 تومان
قانون نظام صنفی

قانون نظام صنفی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :برازش
30,000 تومان
قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری

مولف :امید یاهو
ناشر :دادبخش
70,000 تومان
قانون بودجه سال 1399 کل کشور

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
20,000 تومان
قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 تومان
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
5,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات معادن

مجموعه قوانین و مقررات معادن

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
50,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
120,000 تومان
قانون کار

قانون کار

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
80,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
25,000 تومان
قانون بودجه سال 1400

قانون بودجه سال 1400

مولف :سید رضا موسوی
ناشر :توازن
52,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مولف :رضا زنده گل
ناشر :چتر دانش
65,000 10%
58,500 تومان
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری

مولف :حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
55,000 تومان