دسته‌بندی آراء، نظریات و رویه قضایی

محبوب ترین
محبوب ترین
آراء شورای عالی ثبت و شرح آن

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
550,000 تومان
شهر در پرتو رویه قضایی

شهر در پرتو رویه قضایی

مولف :دکتر غلامرضا کامیار
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
400,000 تومان
در تکاپوی عدالت

در تکاپوی عدالت

مولف :دکتر میرحسین عابدیان، مجتبی اسدزاده، علی فیروزمند
ناشر :میزان
20,000 تومان
راهنمای نگارش حقوقی (عقود و تعهدات)

راهنمای نگارش حقوقی (عقود و تعهدات)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
350,000 تومان
تحلیل جرایم (با نگاهی به رویه قضایی)

تحلیل جرایم (با نگاهی به رویه قضایی)

مولف :حسین عرب میستانی
ناشر :حقوق یار
200,000 تومان
دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه ها

دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
218,000 تومان
دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
245,000 تومان
دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه

دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
255,000 تومان
دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها

دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
310,000 تومان
جرم تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

جرم تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
273,000 تومان
دعوای مطالبه اجرت المثل در رویه دادگاه ها

دعوای مطالبه اجرت المثل در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
247,000 تومان
دعوای تمکین در رویه دادگاه ها

دعوای تمکین در رویه دادگاه ها

مولف :گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش
ناشر :چراغ دانش
225,000 14%
193,500 تومان