دسته‌بندی حقوق تجارت بین الملل

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق تجارت الکترونیکی

حقوق تجارت الکترونیکی

مولف :دکتر مصطفی السان
ناشر :سمت
119,000 تومان
داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
135,000 تومان
حقوق حمل و نقل دریایی

حقوق حمل و نقل دریایی

مولف :دکتر ابراهیم تقی زاده
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
200,000 تومان
حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :میزان
190,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
223,000 تومان
حقوق بین الملل اقتصادی

حقوق بین الملل اقتصادی

مولف :محمد حبیبی مجنده
ناشر :جنگل
90,000 تومان
حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز

مولف :دکتر محمد جواد جاوید، دکتر عصمت شاهمرادی
ناشر :مخاطب
60,000 تومان
حقوق تجارت الکترونیکی

حقوق تجارت الکترونیکی

مولف :محمد علی نوری، رضا نخجوانی
ناشر :گنج دانش
90,000 تومان
داوری بازرگانی بین المللی

داوری بازرگانی بین المللی

مولف :دکتر احمد امیرمعزی
ناشر :دادگستر
23,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

مولف :دکتر محمد علی اعلائی فرد
ناشر :جنگل
20,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

مولف :دکتر پرویز انصاری معین
ناشر :میزان
28,000 تومان