دسته‌بندی حقوق تجارت بین الملل

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق تجارت الکترونیکی

حقوق تجارت الکترونیکی

مولف :دکتر مصطفی السان
ناشر :سمت
170,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل (جلد اول)

حقوق تجارت بین الملل (جلد اول)

مولف :دکتر بهروز اخلاقی
ناشر :سمت
308,000 تومان
داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
198,000 تومان
حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :میزان
530,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
223,000 تومان
حقوق حمل و نقل دریایی

حقوق حمل و نقل دریایی

مولف :دکتر ابراهیم تقی زاده
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
350,000 تومان
حقوق بین الملل اقتصادی

حقوق بین الملل اقتصادی

مولف :محمد حبیبی مجنده
ناشر :جنگل
90,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

مولف :دکتر محمد علی اعلائی فرد
ناشر :جنگل
20,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

مولف :دکتر رحیم باغبان
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
240,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل (جلد دوم)

حقوق تجارت بین الملل (جلد دوم)

مولف :دکتر بهروز اخلاقی، کلایو ام. اشمیتوف
ناشر :سمت
354,000 تومان
حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز

مولف :دکتر محمد جواد جاوید، دکتر عصمت شاهمرادی
ناشر :مخاطب
175,000 تومان
حقوق تجارت الکترونیکی

حقوق تجارت الکترونیکی

مولف :محمد علی نوری، رضا نخجوانی
ناشر :گنج دانش
180,000 تومان
داوری بازرگانی بین المللی

داوری بازرگانی بین المللی

مولف :دکتر احمد امیرمعزی
ناشر :دادگستر
190,000 تومان
حقوق تعهدات پرداخت بانک

حقوق تعهدات پرداخت بانک

مولف :دکتر ماشاء اله بناء نیاسری
ناشر :شهر دانش
100,000 تومان
جرح داور در داوری بین المللی

جرح داور در داوری بین المللی

مولف :حامد معصومی، زینب براتی
ناشر :بهنامی
250,000 تومان
مباحثی از داوری تجاری بین المللی

مباحثی از داوری تجاری بین المللی

مولف :دکتر محسن محبی
ناشر :خرسندی
350,000 تومان
حقوق قراردادهای بین المللی نفت

حقوق قراردادهای بین المللی نفت

مولف :دکتر مسعود امانی
ناشر :دانشگاه امام صادق
260,000 تومان
انتقال فن آوری در قراردادهای نفت و گاز

انتقال فن آوری در قراردادهای نفت و گاز

مولف :دکتر علی فرخی
ناشر :دادگستر
280,000 تومان
مجموعه قوانین داوری

مجموعه قوانین داوری

مولف :دکتر غلامرضا اخلاقی
ناشر :آداک
150,000 تومان
انعقاد قراردادهای اکتشاف و تولید نفت و گاز

انعقاد قراردادهای اکتشاف و تولید نفت و گاز

مولف :دکتر مهین فلاحتی
ناشر :میزان
340,000 تومان
حقوق تامین مالی در تجارت بین الملل

حقوق تامین مالی در تجارت بین الملل

مولف :دکتر علی رضایی
ناشر :میزان
100,000 تومان
مباحثی از حقوق تجارت بین الملل

مباحثی از حقوق تجارت بین الملل

مولف :دکتر محمدمهدی اسدی
ناشر :جنگل
300,000 تومان