دسته‌بندی اداری

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون کار

قانون کار

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
80,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 8%
27,600 تومان
مجموعه قوانین و مقررات بیمه

مجموعه قوانین و مقررات بیمه

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
50,000 8%
46,000 تومان
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
7,000 8%
6,440 تومان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :سعید صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
300,000 تومان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :نگاه بینه
300,000 تومان
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم

مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم

مولف :غلامحسین دوانی
ناشر :کیومرث
90,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی وآب

مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی وآب

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
350,000 8%
322,000 تومان
محشای آیین نامه راهنمایی و رانندگی

محشای آیین نامه راهنمایی و رانندگی

مولف :اصغر محبی
ناشر :جنگل
80,000 تومان
قانون بودجه سال 1400 کل کشور

قانون بودجه سال 1400 کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
35,000 8%
32,200 تومان
قانون بودجه سال 1400

قانون بودجه سال 1400

مولف :سید رضا موسوی
ناشر :توازن
52,000 8%
47,840 تومان
مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
80,000 8%
73,600 تومان
قانون کار

قانون کار

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 8%
36,800 تومان
مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
25,000 8%
23,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی

مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
150,000 8%
138,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری

مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 8%
36,800 تومان
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 8%
92,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات معادن

مجموعه قوانین و مقررات معادن

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 8%
36,800 تومان
مجموعه قوانین و مقررات تغییر کاربری اراضی

مجموعه قوانین و مقررات تغییر کاربری اراضی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
35,000 8%
32,200 تومان
قانون بودجه سال 1399 کل کشور

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
20,000 8%
18,400 تومان
قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 8%
27,600 تومان
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
5,000 8%
4,600 تومان
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 8%
36,800 تومان
قوانین و مقررات بیمه

قوانین و مقررات بیمه

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
170,000 تومان