دسته‌بندی اداری

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون کار

قانون کار

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
65,000 تومان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :نگاه بینه
300,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 تومان
قانون کار

قانون کار

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
25,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی

مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
150,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی وآب

مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی وآب

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
250,000 تومان
محشای آیین نامه راهنمایی و رانندگی

محشای آیین نامه راهنمایی و رانندگی

مولف :اصغر محبی
ناشر :جنگل
80,000 تومان
قانون بودجه سال 1400 کل کشور

قانون بودجه سال 1400 کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
35,000 تومان
قوانین و مقررات بیمه

قوانین و مقررات بیمه

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
170,000 تومان
محشای قانون شهرداری

محشای قانون شهرداری

مولف :غلامحسین عبدالهی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
155,000 تومان
مجموعه قوانین مالیاتی از تئوری تا اجرا

مجموعه قوانین مالیاتی از تئوری تا اجرا

مولف :حمیدرضا رحیمی
ناشر :کتاب آیلار
80,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
500,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری

مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی

مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 تومان
قانون بودجه سال 1399 کل کشور

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
20,000 تومان
قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 تومان
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
5,000 تومان