دسته‌بندی کیفری - جزایی

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون مجازات اسلامی نموداری

قانون مجازات اسلامی نموداری

مولف :رضا بولاغی
ناشر :چتر دانش
120,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :اسماعیل ساولانی
ناشر :مشاهیر دادآفرین
65,000 تومان
قوانین آیین دادرسی کیفری

قوانین آیین دادرسی کیفری

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
75,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی

مولف :سحر صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
240,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات خاص کیفری

مجموعه قوانین و مقررات خاص کیفری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 تومان
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

مولف :دکتر مجتبی فرهمند، دکتر حسین گرامی
ناشر :گنج دانش
95,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری دست نویس

قانون آیین دادرسی کیفری دست نویس

مولف :امین بخشی زاده اهری
ناشر :کمک آزمون
162,000 تومان
قوانین خاص جزایی دست نویس

قوانین خاص جزایی دست نویس

مولف :میثم ابراهیمی
ناشر :کمک آزمون
110,000 تومان
آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

مولف :احمد رضا عابدی
ناشر :قوه قضائیه
200,000 تومان
هندبوک قوانین خاص حقوقی و کیفری

هندبوک قوانین خاص حقوقی و کیفری

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :کتاب آوا
240,000 تومان
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

مولف :جهانگیر منصور، دکتر محمد حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
95,000 تومان
قانون مجازات اسلامی دست نویس

قانون مجازات اسلامی دست نویس

مولف :مهدی صیادی
ناشر :کمک آزمون
148,000 تومان
نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری

نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر علی خالقی
ناشر :شهر دانش
150,000 تومان
قانون مجازات اسلامی معرب

قانون مجازات اسلامی معرب

مولف :دکتر عبدالرسول دیانی
ناشر :میزان
40,000 تومان