دسته‌بندی علمی، تطبیقی، تاریخی

محبوب ترین
محبوب ترین
فلسفه حقوق مدنی (جلد اول)

فلسفه حقوق مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
60,000 تومان
فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم)

فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
160,000 تومان
حقوق داوری داخلی

حقوق داوری داخلی

مولف :دکتر عباس کریمی، دکتر حمیدرضا پرتو
ناشر :دادگستر
50,000 تومان
فلسفه حقوق

فلسفه حقوق

مولف :دیوید ای ریدی، دکتر حسن خسروی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
85,000 تومان
مسئولیت مدنی تطبیقی

مسئولیت مدنی تطبیقی

مولف :دکتر سید حسین صفایی، دکتر حبیب اله رحیمی
ناشر :شهر دانش
155,000 تومان
حقوق بیع بین المللی

حقوق بیع بین المللی

مولف :دکتر ابراهیم شعاریان، فرشاد رحیمی
ناشر :شهر دانش
250,000 تومان
جامعه شناسی حقوق

جامعه شناسی حقوق

مولف :دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
ناشر :میزان
35,000 تومان
حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران

حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران

مولف :حسن خسرو شاهی
ناشر :خرسندی
190,000 تومان
دادرسی عادلانه

دادرسی عادلانه

مولف :فریده طه، لیلا اشرافی
ناشر :میزان
8,000 تومان
حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری

حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری

مولف :دکتر ساناز الستی
ناشر :میزان
3,000 تومان
حقوق کیفری اقتصادی پولشویی

حقوق کیفری اقتصادی پولشویی

مولف :دکتر اصغر عباسی
ناشر :میزان
140,000 تومان
حقوق ساخت وساز

حقوق ساخت وساز

مولف :دکتر محمد صالح جابری
ناشر :میزان
42,000 تومان
نظام های بزرگ سیاست جنایی

نظام های بزرگ سیاست جنایی

مولف :دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
ناشر :میزان
60,000 تومان
دانشنامه حقوق کیفری انگلستان

دانشنامه حقوق کیفری انگلستان

مولف :دکتر نسرین مهرا
ناشر :میزان
100,000 تومان
نگرش ها در جامعه شناسی سیاسی

نگرش ها در جامعه شناسی سیاسی

مولف :دکتر سیدرحیم ابوالحسنی
ناشر :میزان
18,000 تومان
مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول)

مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
190,000 تومان
حقوق دعاوی 1 قواعد عمومی دعاوی

حقوق دعاوی 1 قواعد عمومی دعاوی

مولف :دکتر عبدالله خدابخشی
ناشر :سهامی انتشار
120,000 تومان
استفاده بلاجهت مطالعه تطبیقی

استفاده بلاجهت مطالعه تطبیقی

مولف :دکتر حبیب اله رحیمی
ناشر :سهامی انتشار
6,250 تومان
دادرسی الکترونیک

دادرسی الکترونیک

مولف :دکتر امیر جوادی، دکتر طیب افشارنیا
ناشر :حقوق یار
100,000 تومان
سیاست گذاری عمومی ایران

سیاست گذاری عمومی ایران

مولف :دکتر کیومرث اشتریان
ناشر :میزان
15,000 تومان
نظام حقوقی انگلستان

نظام حقوقی انگلستان

مولف :دکتر نسرین مهرا
ناشر :میزان
12,000 تومان
سرآغازی بر حقوق کیفری انگلستان و ویلز

سرآغازی بر حقوق کیفری انگلستان و ویلز

مولف :دکتر امیر اعتمادی
ناشر :میزان
22,000 تومان
دادرسی اساسی تطبیقی

دادرسی اساسی تطبیقی

مولف :جمعی از نویسندگان
ناشر :پژوهشکده شورای نگهبان
59,000 تومان
مقدمه علم حقوق کیفری

مقدمه علم حقوق کیفری

مولف :دکتر مجتبی جعفری
ناشر :میزان
33,000 تومان
متدلوژی حقوق

متدلوژی حقوق

مولف :دکتر امین جعفری
ناشر :گنج دانش
120,000 تومان
درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی

درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی

مولف :آیت الله عباسعلی عمید زنجانی
ناشر :میزان
190,000 تومان