notification

معرفی ویدیویی کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری اثر دکتر شادی عظیم زاده و دکتر علی حدادی انتشارات دوراندیشان