هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / دانشگاهی / حقوق مدنی وصیت، ارث، شفعه
حقوق مدنی وصیت، ارث، شفعه
حقوق مدنی وصیت، ارث، شفعه
حقوق مدنی وصیت، ارث، شفعه - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

حقوق مدنی وصیت، ارث، شفعه

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • ارسال رایگان بالای 500 هزار تومان
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

پیشگفتار

بخش نخست: وصیت

فصل نخست: مفهوم، اقسام، ماهیت واوصاف وصیت

مبحث نخست: مفهوم وصیت
مبحث دوم: اقسام وصیت
بند نخست: اقسام وصیت در قانون مدنی
بند دوم: نقد تقسیم قانون مدنی
بند سوم: ارائه تقسیم جامع از وصیت
مبحث سوم: ماهیت وصیت
بند نخست: ماهیت وصیت تملیکی
بند دوم: ماهیت وصیت عهدی
مبحث چهارم: اوصاف وصیت
الف- وصیت معلق بر فوت موصی است
ب- وصیت عمل حقوقی رضایی است
یک- تشریفات تنظیم وصیت نامه در قانون امور حسبی
دو- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی وصیت نامه
ج-وصیت از سوی موصی قابل رجوع است
د-وصیت عمل حقوقی رایگان است
هـ- وصیت از احوال شخصیه است

فصل دوم: وصیت تملیکی (وصیت به مال)

مبحث نخست: شرایط صحبت وصیت تملیکی (انعقاد وصیت به مال)
بند نخست: قبول و رد وصیت تملیکی
الف- لزوم قبول وصیت تملیکی
ب- زمان اعتبار قبول و رد وصیت تملیکی
ج- مهلت اعلام رد یا قبول وصیت تملیکی
د- امکان تجزیه در قبول و رد وصیت تملیکی
بند دوم: اهمیت موصی و موصی له
الف- اهلیت موصی
ب- اهلیت موصی له
یک- اهلیت تمتع موصی له
دو- اهلیت استیفای موصی له
بند سوم: شرایط موصی به (مورد وصیت)
بند چهارم- مشروعیت جهت وصیت
مبحث دوم: شرط نفوذ وصیت تملیکی (محدودیت اختیار موصی)
بند نخست: محدوده اختیار موصی
بند دوم: تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث
مبحث سوم: آثار و اجرای وصیت تملیکی
بند نخست: آثار وصیت تملیکی
بند دوم: اجرای وصیت تملیکی
الف- تعیین کل ترکه و ارزش آن
ب- تعیین مقدار موصی‌به و ارزش آن
ج- کاهش وصایای زاید بر ثلث

فصل سوم: وصیت عهدی (وصیت به ولایت)

مبحث نخست: رد وصیت عهدی
مبحث دوم: شرایط موصی و وصی
بند نخست: شرایط موصی- ارجاع
بند دوم: شرایط وصی
الف- وجود وصی
ب- اهلیت وصی
ج- شرط عدالت و اسلام در وصی
د- بررسی شرط اختصاص وصایت به اشخاص حقیقی
مبحث سوم: اجرای وصایت
بند نخست: حدود اختیار اوصیای متعدد ار اجرای وصیت عهدی
بند دوم: حقوق و تکالیف وصی در اجرای وصایت

بخش دوم: ارث

فصل نخست: قواعد بنیادین ارث

مبحث نخست: موجبات، شرایط و موانع ارث
بند نخست: موجبات ارث
الف- فوت مورث
ب- قرابت
یک- قرابت نسبی
دو- قرابت سببی
سه- اجتماع اسباب
بند دوم: شرایط ارث
الف) زنده بودن وارث در زمان فوت مورث
یک- ارث بری حمل
دو- ارث بری غایب مفقود الاثر
سه- ارث بری متوارثان
ب- مشروعیت نسب
یک- نسب ناشی از زنا
دو- لعان
ج- وجود ترکه
یک- لزوم وجود ترکه
دو- ترکیب و اجزای ترکه و تعیین تقدم و تأخر حقوق و دیون متعلق به آن
سه- مالکیت ورثه بر ترکه و بررسی تعهد وارثان به پرداخت دیون مورث
بند سوم: موانع ارث
الف- قتل مورث
ب- کفر وارثه
مبحث دوم: حجیت از ارث و ارث‌بری به قائم مقامی
بند نخست: حجیت از ارث
الف- تعریف حجب
ب- انواع حجب
ج- ضابطه حجب
یک- ضابطه حجب حرمانی
دو- ضابطه خجب نقصانی
سه- ضابطه حجب از رد
بند دوم: ارث بری به قائم مقامی
مبحث سوم: نحوه ارث بری وارثان، سهام وراث و زیادی و نقصان ترکه
بند نخست: نحوه ارث‌بری وارثان و سهام (فرض‌های) وراث
الف- نحوه ارث‌بری وارثان
یک- مفهوم فرض و قرابت و نقش فرض در نحوه ارث بری وارثان
دو- انواع وارثان به اعتبار نحوه ارث بری آنان
ب) فرض‌های پیش بینی شده برای وارثان
بند دوم: زیادی و نقصان ترکه
الف- زیادی ترکه
ب- نقصان ترکه

فصل دوم: حالت‌های ارث بری وارثان در طبقات سه گانه و قواعد خاص ارث

مبحث نخست: حالت‌های ارث‌بری وارثان در طبقات سه گانه
بند نخست: حالت‌های ارث بری وارث یا وارثان در طبقه نخست
بند دوم: حالت‌های ارث بری وارث یا وارثان در طبقه دوم
الف- قواعد ارث بری وارثان در طبقه دوم
ب- حالت‌های ارث‌بری وارثان طبقه دوم
بند سوم: حالت‌های ارث‌بری وارث یا وارثان طبقه سوم
الف- قواعد ارث بری وارثان در طبقه سوم
ب- حالت‌های ارث بری وارثان طبقه سوم
مبحث دوم: قواعد خاص ارث و قانون حاکم بر ارث
بند نخست: قواعد خاص ارث
الف- ارث زوجین
یک- شباهت‌ها و تفاوت‌های ارث زوجین با یکدیگر
دو- ارث بردن زوجه از زوج در فرض فقدان رابطه زوجیت
سه- ارث نبردن زوجه از زوج در فرض وجود رابطه زوجیت
ب- ارث خنثی
ج- ارث حبوه
بند دوم: قانون حاکم بر ارث (و وصیت)
الف- قانون حاکم بر ارث (وصیت) ایرانیان
ب- قانون حاکم بر ارث

بخش سوم: شفعه (حق شفعه و اخذ به شفعه)

فصل نخست: حق شفعه

مبحث نخست: مفهوم و اوصاف و مبنای حق شفعه
مبحث دوم: شرایط ایجاد حق شفعه
بند نخست: غیرمنقول بودن مال
بند دوم: قابل تقسیم بودن مال
الف- شرط قابل تقسیم بودن مال مشاع در فقه و قانون مدنی
ب- مراد از شرط قابل تقسیم بودن مال مشاع
بند سوم: محدود بودن شرکا به دو شخص
بند چهارم: مشاع بودن مال
الف- اشاعه در عین مال
ب- اشاعه در راه عبود با مجرای آب در فقه و قانون مدنی
بند پنجم: انتقال حسه شریک از طریق عقد بیع به شخص ثالث
الف- بررسی شرایط سه گانه
ب- احکام مربوط به بیع حصه مشاع
بند ششم: شرط مسلمان بودن شفیع
مبحث سوم: آثار حق شفعه
الف- قابلیت انتقال قهری حق شفعه
ب- عدم قابلیت انتقال ارادی حق شفعه
ج- قابلیت اسقاط حق شفعه
مبحث چهارم: زوال حق شفعه

فصل دوم: اخذ به شفعه

مبحث نخست: مفهوم اخذ به شفعه
مبحث دوم: شرایط اخذ به شفعه
بند نخست: شرایط اساسی صحبت اخذ به شفعه
بند دوم: شرایط اختصاصی اخذ به شفعه
الف- پرداخت ثمن از سوس شفیع به خریدار
ب- ضرورت اخذ به شفعه به فوریت
ج- عدم امکان تبعیش در اخذ شفعه
مبحث سوم: آثار و احکام اخذ به شفعه
الف- انتقال مالکیت حصه مشاع از خریدار به شفیع (تملک قهری حصه)
ب- تعهد به تسلیم مبیع به شفیع
ج- اثر اخذ به شفعه نسبت به منافع مبیع
د- اثر اخذ به شفعه نسبت به منافع مبیع
هـ- اثر اخذ به شفعه بر تصرفات مادی خریدار
و- ضمان درک در اخذ به شفعه
ز- مسئولیت ناشی از عیب و نقص و تلف مبیع در اخذ به شفعه

فهرست منابع و مآخذ

الف- به زبان فارسی

1- کتاب‌های حقوقی
2-‌کتاب‌های فقهی
3- مقاله‌ها

ب- به زبان عربی

1-کتاب‌ها (فقه استدلالی و فتوایی)
2-کتاب‌های روایی
3-فرهنگ‌ها
4-مقاله‌ها

فهرست موضوعی الفبایی

فهرست مهم ترین قوانین مورد استناد

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما
نظرات کاربران