هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / دانشگاهی / حقوق جزای اختصاصی - جلد چهارم (جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص)
حقوق جزای اختصاصی - جلد چهارم (جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص)
حقوق جزای اختصاصی - جلد چهارم (جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص)
حقوق جزای اختصاصی - جلد چهارم (جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص) - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

حقوق جزای اختصاصی - جلد چهارم (جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص)

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • ارسال رایگان بالای 500 هزار تومان
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: جرایم علیه آزادی اشخاص

فصل اول: توقیف و حبس غیرقانونی

مبحث اول- ارکان تشکیل دهنده جرم
گفتار اول- رکن قانونی
گفتار دوم: رکن مادی
الف- وجود شخص یا اشخاصی که مرتکب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند
ب- فعل مرتکب بازداشت غیرقانونی
1- توقیف
2- حبس
3- مخفیکردن به عنف
ج- مخالف قانونی بودن سلب آزادی
1- موردی است که قانون، جلب و توقیف اشخاص را مجاز دانسته است
2- مواردی که مرتکب بدون حکمی از مقام صلاحیتدار اقدام به بازداشت کرده باشد
3- مأمور تحت چه شرایطی از تحمل مجازات معاف خواهد بود؟
4- دستور حبس یا توقیف غیرقانونی برای اجرای قانون اهم چگونه خواهد بود؟
گفتار سوم- رکن معنوی
مبحث دوم: مجازات جرم توقیف، اختفاء و حبس غیرقانونی
گفتار اول: مجازات‌ه‌ای احصاء شده در قانون
گفتار دوم: کیفیات مشدده و مخففه

فصل دوم: هتک حرمت منازل

مبحث اول- ارکان تشکیل دهنده
گفتار اول- رکن قانونی
گفتار دوم: رکن مادی
الف0 سمت مرتکب جرم
ب- وجود منزل متعلق به غیر
ج- فعل مرتکب
د- مخالف قانونی بودن ورود به منزل غیر
1- مواردی که قانون ورود به منزل غیر را مجاز شناخته است
2- تفتیش منزل در موارد جرم مشهود
3- ورود به منزل عیر در موارد قوه قهریه
4- مواردی که ورود به منزل غیر، بدون رعایت ترتیبات قانونی باشد
گفتار سوم- رکن معنوی
مبحث دوم- مجازات جرم ورد غیرقانونی به منزل غیر
گفتار اول- مجازات مستخدمین دولت
گفتار دوم: مجازات افراد عادی

فصل سوم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

مبحث اول- تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت و اختیارات قانونی
گفتار اول- اعمال قدرت رسمی
الف- سمت مرتکب
ب- فعل مرتکب
ج- موضوع جرم
اول- قوانین مملکتی
دوم- احکام یا اوامر مقامات قضایی
سوم- اوامر کتبی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد
گفتار سوم: دخارت در امور قضایی
الف- رکن قانونی
ب- رکن مادی
اول- سمت مرتکب
دوم- فعل مرتکب
سوم- اعتراض به مداخله مأمور در امور غیرقضایی
1-تذکار رفع مداخله
2-عدم رفع مداخله
مبحث دوم: تعدیات مأمورین دولتی نسبت به افراد
گفتار اول- اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم
الف- رکن قانونی
ب- رکن مادی
اول- تحصیل اقرار
دوم- اخذ اقرار توسط مستخدمین و مأمورین دولتی قضایی و غیرقاضیی
سوم- اعمال آزار و اذیت بدنی
ج- رکن معنوی و مجازات
گفتار دوم: اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم
گفتار سوم- تعدیات مالی مستخدمین دولتی
گفتار چهارم- هتک حرمت مراسلات و مخابرات
الف- رکن قانونی
ب- رکن مادی
اول- سمت مرتکب
دوم- موضوع جرم
سوم- فعل مرتکب
1- مفتوح کردن
2- توقیف کردن
3- معدوم کردن
4- بازرسی
5- ضبط کردن
6- استراق سمع
7- افشاء مطالب
ج- رکن معنوی و مجازات مرتکب

بخش دوم: جرایم که منجر به هتک حیثیت اشخاص می‌شود

فصل اول- جرایم موجب هتک حیثیت

مبحث اول- تصاویر منافی اخلاق حسنه
گفتار اول- رکن قانونی
گفتار دوم: رکن مادی
الف- مرتکب جرم
ب- موضوع جرم
ج- عمل مرتکب
گفتار سوم- رکن معنوی
مبحث دوم- افشاء اسرار
گفتار اول- رکن قانونی
گفتار دوم: رکن مادی
الف- سمت مرتکب
1- صاحبان حرف پزشکی
2- وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی
3- مترجمان رسمی
4- قضات و کارکنان دادگستری
ب- موضوع جرم
ج- رفتار فیزیکی مرتکب
د- عدم تجویز قانون به افشاء سر
گفتار سوم- رکن معنوی

فصل دوم- جرائم علیه شرافت و حیثیت اشخاص

مبحث اول- افتراء
گفتار اول- ارکان تشکیل دهنده
الف- رکن قانونی
ب- رکن مادی
1- اسناد بایستی انتساب جرمی به دیگری باشد
2- معین بودن شخص طرف اسناد
3- وسیله اسناد
اول- اوراق چاپی یا خطی
دوم- انتشار اوراق
سوم- درج در روزنامه و جراید
چهارم- نطق در مجامع
پنجم- ابتدایی و ارتجالی بودن اسناد
ششم- عجز از اثبات صحت اسناد
ج- رکن معنوی
مبحث دوم- اشاعه اکاذیب و افترای عملی
گفتار اول- ارکان تشکیل دهنده جرم اشاعه اکاذیب
الف- رکن قانونی
ب- رکن مادی
1-فعل مرتکب
2-تعداد اکاذیب و اعمال
3-وسائل اظهار و نسبت دادن
ج- رکن معنوی اشاعه اکاذیب
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهنده افترای عملی
الف- رکن قانونی
ب- رکن مادی
1- عمل مرتکب
2- موضوع جرم
3- عدم اطلاع طرف جرم
ج- رکن معنوی
د- لواحق مجازات
مبحث سوم- توهین و قذف
گفتار اول- ارکان تشکیل دهنده جرم توهین
الف- رکن قانونی
1- تعریف
2- مواد قانونی
ب- رکن مادی
1- انجام عمل مادی وهن آور
2- طرف جرم که نسبت به او اهانت شده
3- رابطه سببیت بین فعل مرتکب و اهانت به شخص طرف جرم
4- نوع بزه ارتکابی
5- اهانت به مفامات، نهادها، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی
ج- رکن معنوی و مجازات
1-مجازات
2-لواحق مجازات
اول- آیا توهین از جرایم قابل گذشت است یا خیر؟
دوم- مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم توهین
گفتار دوم- ارکان تشکل دهنده جرم قذف
الف- رکن قانونی
ب- رکن مادی
1-اسناد زنا یا لواط به قدر کافی صریح باشد
2-مجنی علیه جرم قذف باید معین باشد
3-رابطه سببیت بین فعل قاذف و قذف به شخص طرف جرم
اول- نفی ولد فرزند توسط پدر
دوم- قذف پدر و جد پدری نسبت به فرزند
ج- رکن معنوی
د- مجازات قذف و لواحق آن
1- مجازات اصلی و تبعی
2- تشدید مجازات
3- موارد سقوط اجرای حد قذف
اول- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید
دوم- هرگان آن چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود
سوم- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او گذشت کند
چهارم: هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زمان پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند
پنجم: مواردی که قاذف تعزیر می‌شود
4- لواحق جرم قذف
اول- حق قذف و انتقال آن به ورثه
دوم- مقایسه جرم قذف با جرم افتراء
اولاً- نقاط اشتراک
ثانیاً- نقاط افتراق

فهرست منابع و مآخذ

کتب عربی
کتب فارسی
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما