هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / دانشگاهی / حقوق مدنی 7 - عقود معین 2
حقوق مدنی 7 - عقود معین 2
حقوق مدنی 7 - عقود معین 2
حقوق مدنی 7 - عقود معین 2 - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %100
 • کیفیت چاپ
  %80
 • طراحی و زیبایی
  %80
 • ارزش خرید
  %100

حقوق مدنی 7 - عقود معین 2

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: عقد ودیعه

مبحث اول: تعریف ودیعه و رکن آن
مبحث دوم: ایجاب و قبول در عقد ودیعه
مبحث سوم: مالکیت یا مأذونیت مودع
مبحث چهارم: اهلیت طرفین در عقد ودیعه
مبحث پنجم: جواز عقد ودیعه
مبحث ششم: حفاظت از مال مورد ودیعه
1- ترتیب حفاظت از مال مورد ودیعه
2- مسئولیت مودع (امین)
3- اثر قوه قاهره در عقد ودیعه
مبحث هفتم: امتناع از تحویل مال مورد ودیعه و اثر آن
مبحث هشتم: انتفاع و تصرف در مال مورد ودیعه
1- منع امین از به هم زدن صورت مال مورد ودیعه
2- رد عین مال مورد ودیعه
3- رد عین مال مورد ودیعه با حالت موجود
4- تعهد رد عوض مال مورد ودیعه
5- تلف مال مورد ودیعه توسط وراث مودع
مبحث نهم: منافع مال مورد ودیعه
مبحث دهم: ترتیب تحویل مال مورد ودیعه
1- مستحق للغیر در آمدن مال مورد ودیعه
2- فوت امانت‌گذار و رد مال مورد ودیعه
3- فوت امانت‌گذار و تعدد وراث
مبحث یازدهم: تغییرات در احوال امانت‌گذار و آثار آن
1-امانت گذاردن مال محجور
2-تویل مال مورد ودیعه به قیم یا ولی
مبحث دوازدهم: شرایط مسئولیت مودع وانواع امانت
مبحث سیزدهم: امانت اموال واردین و شرایط آن
مبحث چهاردهم: پرداخت هزینه‌های لازم برای حفاظت مال مورد ودیعه
مبحث پانزدهم: هزینه تحویل مال مورد ودیعه

فصل دوم: عقد عاریه

مبحث اول: تعریف عاریه و تفاوت آن با ودیعه و قرض
مبحث دوم: اهلیت معیر و شرایط مالکیت وی
مبحث سوم: شرایط مال مورد عاریه
مبحث چهارم: جواز عقد عاریه
مبحث پنجم: عیب مال مورد عاریه و خسارت ناشی از آن
مبحث ششم: مسئولیت مستعیر
1- منقصت ناشی از استعمال مال مورد عاریه
2- شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال
3- عاریه طلا و نقره و شرایط آن
مبحث هفتم: تحویل مال مورد عاریه
مبحث هشتم: هزینه‌های نگهداری و انتفاع از مال مورد عاریه
مبحث نهم: تصرف غیر در مال مورد عاریه

فصل سوم: عقد وکالت

مبحث اول: تعریف عقد وکالت و مقایسه آن با نهادهای مشابه و وکالت در اعمال مادی و حقوقی
مبحث دوم: ایجاب و قبول در عقد وکالت
مبحث سوم: چگونگی ایجاب و قبول در عقد وکالت
مبحث چهارم: مجانی یا با اجرت بودن عقد وکالت
مبحث پنجم: انواع وکالت
مبحث ششم: حدود وکالت مطلق
مبحث هفتم: توانایی موکل در اجرای مورد وکالت و مباشرت موکل
مبحث هشتم: خروج وکیل از حدود وکالت
1-وکالت در محاکمه و قبض حق
2-وکالت در بیع و قبض ثمن
مبحث نهم: مسئولیت وکیل
مبحث دهم: لزوم رعایت مصلحت موکل
مبحث یازدهم: حساب مدت وکالت
مبحث دوازدهم: تعدد وکلاء و حدود و اختیارات آن‌ها
2-لوازم و مقدمات عقد وکالت
3-توکیل در وکالت
4-ضمان در توکیل
مبحث سیزدهم: تعهدات وکیل و آثار آن بر موکل
1-مخارج اجرای وکالت توسط وکیل
2-میزان حق الوکاله
3-عدم تصریح مجانی یا با اجرت بودن وکالت در عقد
‌ مبحث چهاردهم: طرق انقضای عقد وکالت
1-عزل وکیل
2-تصرفات وکیل پس از عزل
3-استعفای وکیل
4-محجوریت وکیل و موکل
5-انفساخ عقد وکالت

فصل چهارم: عقد ضمان

مبحث اول: تعریف ضمان، طرفین و انواع آن
مبحث دوم: رضایت مدیون اصلی در عقد ضمان
مبحث سوم: اهلیت ضامن
مبحث چهارم: ضمانت از محجور و میت
مبحث پنجم: ضمانت از ضامن
مبحث ششم: تعدد ضامن
مبحث هفتم: ملائت و اعسار ضامن
مبحث هشتم: سبب ایجاد دین و اثر آن در ضمانت
مبحث نهم: ضمان مؤجل و حال
مبحث دهم: مطالبه رهن در عقد ضمان
مبحث یازدهم: معلوم و معین بودن دین مورد ضمان
مبحث دوازدهم: علم ضامن نسبت به مضمون له و مضمون عنه
مبحث سیزدهم: ضمان از دین با شرایط فسخ
مبحث چهاردهم: ضمان عهده بایع و مشتری
مبحث پانزدهم: نقل ذمه به ذمه در عقد ضمان
مبحث شانزدهم: تعلیق در عقد ضمان و آثار آن
مبحث هفدهم: تعلیق عقد ضمان به شرایط صحت آن
مبحث هجدهم: فسخ عقد ضمان
مبحث نوزدهم: مدت در عقد ضمان
1-ضمان حال
2-ضمان مطلق
3-فوت ضامن در ضمان مؤجل
مبحث بیستم: ابراء ذمه مضمون عنه در عقد ضمان
مبحث بیستم و یکم: فسخ بیع و اثر آن در ضمان درک مبیع
مبحث بیستم و دوم: شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه
1- حواله دین از جانب ضامن و آثار آن
2- تکرار پرداخت دین توسط مضمون عنه بعد از پرداخت ضامن
3- وراثت ضامن از مضمون له
4- پرداخت ضامن به میزانی کمتر از دین
5- پرداخت ضامن به میزانی بیشتر از دین
6- پرداخت دین قبل از موعد توسط ضامن
7- پرداخت دین بدون مدت توسط ضامن
مبحث بیستم و سوم: پرداخت از جانب مضمون عنه
مبحث بیستم و چهارم: ابراء ضامن از جانب مضمون له
1-آثار ابراء ضامن و پرداخت دین از جانب ثالث
2-ضمانت با قصد تبرع
مبحث بیستم و پنجم: ضمان عرضی به صورت تسهیم
مبحث بیستم و ششم: ضمان طولی
مبحث بیستم و هفتم: التزام به تأدیه و مقایسه آن با عقد ضمان

فصل پنجم: عقد حواله

مبحث اول: تعریف و ماهیت عقد حواله
مبحث دوم: طرفین و ایجاب و قبول در عقد حواله
مبحث سوم: نقش دین در عقد حواله
1- حواله بر محال علیه بری الذمه
2- ملائت محال علیه در عقد حواله
3- اعسار محال علیه و آثار آن
4- نقل ذمه به ذمه در عقد حواله
5- رجوع محالعلیه بری الذمه به محیل
مبحث چهارم: شرایط فسخ عقد قرارداد
مبحث پنجم: انحلال عقد منشاء حواله و آثار آن

فصل ششم: عقد کفالت

مبحث اول: تعریف و اوصاف عقد کفالت و تفاوت آن با ضمان و حواله
مبحث دوم: طرفین عقد کفالت
مبحث سوم: حدود ثبوت حق بر عهده مکفول برای صحت عقد کفالت
مبحث چهارم: کفالت مطلق و موقت
مبحث پنجم: کفالت از کفیل
مبحث ششم: احضار مکفول و شرایط آن
2-وجه التزام در عقد کفالت و انواع آن
3-محل تسلیم در عقد کفالت
4-احضار مکفول غائب
5-شرایط لزوم قبول لرای مکفول له
مبحث هفتم: کفالت حکمی
مبحث هشتم: موارد برائت کفیل
مبحث نهم: امتناع مکفول له از قبول
مبحث دهم: اثر فوت مکفول له
مبحث یازدهم: کفالت از یک شخص در برابر چند شخص
مبحث دوازدهم: کفالت طولی
مبحث سیزدهم: شرایط رجوع کفیل به مکفول

فصل هفتم: عقد رهن

مبحث اول: تعریف رهن و ارتباط آن با وثیقه
مبحث دوم: شرایط قبض مال مرهون
مبحث سوم: شرایط مال مرهون
مبحث چهارم: رهن دین و منفعت
مبحث پنجم: شرایط دین در عقد رهن
مبحث ششم: تعدد راهن و مرتهن
مبحث هفتم: وکالت در عقد رهن
مبحث هشتم: شرط عدم فروش مال مرهونه
مبحث نهم: شرایط فروش مال مرهونه و اداء دین
مبحث دهم: حق تقدم مرتهن بر سایر بستانکاران
مبحث یازدهم: افزایش یا کاهش قیمت مال مرهون در فروش
مبحث دوازدهم: افلاس (اعسار) راهن
مبحث سیزدهم: پرداخت مقداری از دین توسط راهن
مبحث چهاردهم: تبدیل عین مرهونه
مبحث پانزدهم: توابع عین مرهونه
مبحث شانزدهم: ثمره و زیادی در مال مرهونه، رهن تصرف و رهن ایجار
مبحث هفدهم: لزوم و جواز عقد رهن
مبحث هجدهم: آثار فوت راهن و مرتهن
مبحث نوزدهم: مسئولیت مرتهن
1-بقای مال مرهونه در ید مرتهن بعد از انحلال رهن
2-تلف عین مرهونه
3-وکالت در فروش در مورد بدل مال مرهونه
مبحث بیستم: تصرفات حقوقی در مال مرهونه
مبحث بیست و یکم: تصرفات مادی در مال مرهونه

منابع

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %100
 • کیفیت چاپ
  %80
 • طراحی و زیبایی
  %80
 • ارزش خرید
  %100

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما
نظرات کاربران